Om punktlighet
Punktlighet er på godt og vondt et tilbakevendende tema i debatt og diskusjoner som omhandler jernbanen. Ulike forhold fører til at punktligheten på norsk jernbane er lav i europeisk sammenheng, men hva betyr egentlig det?

Punktlighet handler om å levere varer og tjenester til en avtalt tid. Punktlighet er derfor en sentral kvalitetsfaktor innen jernbane. Avtalt tid vil være gitt av ruteplanen. Samtidig er jernbanen et sårbart og komplisert system, hvor toggangen må være synkronisert og koordinert. Hendelser kan inntreffe som fører til forsinkelser som sprer seg i jernbanenettverket. En opererer derfor med punktlighetskrav som forteller hva som forventes av jernbanen.

Begrepet punktlighet brukes vanligvis i transport som er bundet opp mot en ruteplan. Ved siden av jernbanen har punktlighetstankegangen lengst tradisjon innen luftfart. Både luftfart og jernbane har lang tradisjon for å publisere punktlighetstall. Også for kollektivtransport med buss og t-bane forventer kundene at transportmiddelet kommer til gitt tidspunkt, og at en fraktes til ønsket destinasjon i rute.

I varetransport brukes vanligvis begrepet ”leveringspresisjon” framfor punktlighet når det er snakk om leveranser til kunde. Innholdet i begrepet er ikke like entydig gitt som punktlighet, og er avhengig av avtaler mellom den enkelte kunde og transportselskap. Kravet til presis levering kan variere fra leveranse en gitt dag og ned til et tidsvindu på en time.

Innenfor jernbanedrift er punktlighet et mål på om togtrafikken gjennomføres i henhold til ruteplanen. Med andre ord er det en sammenligning mellom planlagt og faktisk toggang. Dette betyr at punktlighet er et mål på om man klarer å gi kunden den tjenesten de har kjøpt; at de får sin transport til den avtalte tiden. Punktlighet kan derfor karakteriseres som en kvalitetsfaktor.

I de fleste land blir punktligheten fulgt opp av både jernbaneorganisasjonene og myndighetene. Blant annet finnes det incentivordinger i flere land som baserer seg på punktlighetsmålinger der togselskaper og infrastrukturforvalter må betale penger dersom de skaper forsinkelser. Punktlighet kan også være en faktor som inngår i kontrakter mellom det offentlige og jernbaneselskaper, f. eks. ved offentlig kjøp. I Norge stiller Samferdselsdepartementet krav til blant annet gjennomsnittlig punktlighet pr. år til operatørene (NSB AS, Flytoget og CargoNet).

God punktlighet er en suksessfaktor for både godstransport og persontransport på bane. Det er likevel enn viktig forskjell mellom disse da de fleste godskundene kun fokuserer på punktlig ankomst til terminal. Vanligvis er terminalene endestasjoner for godstogene, og det er her godset må være klart til å hentes som avtalt. I persontrafikk vil ulike kunder ha forkjellig ”endestasjon”, noe som forutsetter at toget må være punktlig ved alle stasjoner for å oppfattes som punktlig av kundene. Ved persontransport vil også kundene ha forskjellig startpunkt for sine reiser. En kan derfor operere med begrepene avgangspunktlighet og ankomstpunktlighet, hvor begge vil være viktige kvalitetsfaktorer ved transporten.

Det finnes flere definisjoner på punktlighet innenfor transport. I det videre arbeidet velger vi å definere punktlighet i jernbanedrift som: 

”Punktlighet i jernbanedrift er at togtrafikken går i henhold til ruteplanen”

Publisert 20. juni 2011