Seks hovedaktiviteter er definert i prosjektet.

1. Problemkartlegging

- Kartlegge og strukturere kjerneprosessene relatert til planleggingen av maritime offshore logistikkoperasjoner, inkludert eksisterende samhandlingsrutiner og informasjonsflyt. Innhenting og systematisering av relevante data for aktuelle beslutningsprosesser

2. Modellutvikling

- Metodikk og prosessbeskrivelse for kvantifisering av miljø- og risikofaktorer, samt vektlegging av disse i forhold til de mer etablerte økonomiske nøkkeltallene.

- Utvikling av matematisk optimeringsmodell for planlegging av fartøysflåten

- Utvikling av matematisk simuleringsmodell for robusthetsanalyser

3. Beslutningsstøtteverktøy

- Utvikling av prototypeverktøy for fartøysplanlegging basert på matematisk optimeringsmodell med tilhørende algoritmeutvikling.

- Utvikling av prototypeverktøy for robusthetsanalyser basert på simuleringsmodellen for de maritime offshore logistikkoperasjonene

- Utvikle nye samhandlingsrutiner for effektiv informasjonsflyt og økt tillit til plan (herunder roller og prosesser)

4. Industricase

- Modelltesting i et fullskala Statoil offshore supply case som hensyntar kvantitative og kvalitative aspekter ved prosjektet.

- Rapportering av resultater, analyser og konklusjoner

5. Forretningsplan

- Integrere prosjektresultatene i prosjektdeltagernes forretningsprosesser for eksempel med hensyn til kommersialisering av programvare, integrering av verktøyene i et utvidet tjenestetilbud og tilrettelegging for nye planleggingsprosesser

6. Publisering

- Publisering og kommunisering av prosjektets resultater

- Vitenskapelig publisering