Bakgrunn

Maritim Offshore Logistikk Optimering (MOLO) er et forskningsprosjekt finansiert gjennom MAROFF programmet ved Norges Forskningsråd, prosjekteier er Statoil. Prosjektet varer i perioden 2014-2016.

Industrien har fått en økende bevissthet i forhold til både miljø og risiko i løpet av det siste tiåret, men har i liten grad vært i stand til å inkludere slike faktorer direkte i beslutningsgrunnlaget for planleggingsprosessene sine.

I prosjektet tilrettelegger en nettopp for kvantifisering og vektlegging av både kostnadsadsfaktorer samt miljø- og risikofaktorer gjennom et optimeringsbasert beslutningsstøtteverktøy. Et slikt verktøy er viktig for industrien for å redusere ad-hoc beslutningsprosesser til objektive og effektive beslutningsprosesser som utnytter dagens beregningskapasitet og avanserte matematiske modeller. Slike verktøy vil også tilrettelegge for en planleggingsprosess basert på et bredere og riktigere beslutningsgrunnlag.

Prosjektet baseres på tidligere samarbeid mellom MARINTEK og Statoil. 

Prosjektmål

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for planleggere av maritime transport- og logistikkoperasjoner innen offshore olje- og gassindustri. Beslutningsstøtteverktøyet skal basere seg på state-of-the-art matematiske optimerings- og simuleringsmodeller og bidra til å sikre en ressurseffektiv, robust og miljøvennlig utnyttelse av fartøysflåten. Beslutningsstøtteverktøyene skal valideres og verifiseres ved hjelp av et fullskala industri case forankret i Statoils komplekse maritime operasjoner. Nøkkelindikatorene for planleggingsverktøyet skal dekke økonomisk, miljømessig og risikorelatert systemytelse.

Følgende delmål har blitt etablert for prosjektet:

• Kartlegge og strukturere kjerneprosessene relatert til planleggingen av maritime offshore logistikkoperasjoner, med spesielt fokus på forsyningsoperasjoner.

• Metodikk og prosessbeskrivelse for kvantifisering av miljø- og risikofaktorer, samt vektlegging av disse i forhold til de mer etablerte økonomiske nøkkeltallene.

• Utvikle nye matematiske modeller og algoritmer som kan danne basis for et avansert beslutningsstøtteverktøy for maritime offshore logistikkoperasjoner.

• Oppnå anerkjennelse i industrien for etablering av nye planleggingspraksiser og verktøyer gjennom grundig publisering av prosjektresultater.

• Definere og etablere nødvendige rammevilkår for effektiv bruk av beslutningsverktøy, herunder roller, prosesser, informasjonsflyt og samhandlingsrutiner.