Mikado er japansk for  

Mer om prosjektet

Prosjektsammendraget på en side i PDF-format kan lastes ned her.

Prosjektets hovedmål er å heve kunnskapsnivået om miljøegenskapene til tre og trebaserte produkter for å fremme miljøkvaliteter som konkurransefaktor for treindustrien.

Hovedmålet skal realiseres gjennom følgende fire delmål:

  • Fremskaffe oppdatert og vitenskapelig datagrunnlag gjennom hele livsløpet for tre- og trebaserte produkter, fra produksjon og uttak av råmaterialer til avhendig og håndtering av avfall.  
  • Lage en brukervennlig og tilgjengelig database der dokumentasjonen av miljø- og ressursforholdene, i form av tredjepartsverifiserte miljødeklarasjoner presenteres. 
  • Vurdere nytten av potensielle miljøforbedringer ut fra tekniske forutsetninger og økonomiske hensyn for å gjøre tre og trebaserte produkter mer konkurransedyktige.
  • Bidra til miljøstyrt produktutvikling  for partnere i prosjektet og utløse innovative løsninger for eksisterende og ny bruk av tre- og trebaserte produkter.

Treindustrien har eierskap til MIKADO som er et samarbeid mellom tre forskningsinstitutter: SINTEF Byggforsk, Norsk Treteknisk Institutt og Norsk institutt for skog og landskap, bransjeforeninger og industripartnere som arbeider med tre som råvare. Prosjektet ledes av SINTEF Byggforsk. Kontaktperson .

Gjennom tre delprosjekter(DP) skal prosjektet utvikle miljødokumentasjon for tre- og trebaserte produkter, gjøre miljøvurderinger og bidra til aktivt bruk av disse i markedsføring og videreutvikling av produkter.
DP1: Datagrunnlag for miljødokumentasjon
DP2: Miljøvurdering av tre
DP3: Miljøstyrt produktutvikling og innovasjon

Resultatene vil bli presenteret på seminarer, gjennom høringer og faglige artikler i fagtidskrifter etc. Disse vil bli publisiert fortløpende på nettsiden. Samtlige publikasjoner wir være å finne under hovedmenyen Publikasjoner.

Publisert 21. november 2007

MIKADO står for

Miljø
Kartlegging
Dokumentasjon

Ordet MIKADO er japansk og betyr opphøyet portal

  
MIKADO er også navnet på dette kjente pinnespillet