Mikado er japansk for  

  
   

 

Hovedmålet er å heve kunnskapsnivået om miljøegenskapene til tre og trebaserte produkter for å fremme miljøkvaliteter som konkurransefaktor for treindustrien.

Prosjektet startet i 2007 og skal være ferdigstilt i 2009. Prosjektet er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt, BIP, innenfor FoU-programmet TRE, Norges forskningsråd. Det er 25 % finansiert fra Norges Forskningsråd og 25 % fra Innovasjon Norge. De resterende 50 % er finansiert av industrien. Den totale prosjektrammen er på 7,3 mill. NOK.

MIKADO har til sammen 20 partnere som representerer ulike deler av tre- og trebaserte produkters livsløp. Prosjektet ledes av SINTEF Byggforsk.  Kontaktperson  

Aktuelt

Sluttrapport fra MIKADO-prosjektet er klar!

MIKADO-prosjektets sluttrapport "Livsløpsanalyser (LCA) av norske treprodukter" er nå publisert. Rapporten kan lastes ned fra denne prosjektnettsiden (se høyre kolonne) eller bestilles i trykt utgave fra www.sintefbok.no  Prosjektet er med dette avsluttet og vi takker alle som har bidratt i prosjektet.

 

Miljødeklarasjoner (EPDer) godkjent av EPD-Norge!

Ni miljødeklarasjoner (EPDer) er nå ferdig verifisert og godkjent. De ligger nå ute på EPD-Norges hjemmesider  www.epd-norge.no. De kan også lastes ned her:
Norsk skurlast
Norsk konstruksjonsvirke
Moelven massivtre
Moelven limtre
Iso3
I-bjelke
Impregnert (Talanith) 
Malt utvendig kledning
Innvendig panel

Vi takker alle partnere som har bidratt med datainnsamling og diskusjoner. Ytterligere en EPD for impregnert trelast impregnert med Wolmanit er under utarbeidelse, og vil bli lagt ut snart.

 

Åpent seminar 22. september 2009 på Bygg-Reis-Deg

Seminaret Tre - Miljø - Byggeri ble avholdt på Bygg Reis Deg-messen den 22. september i regi av Treforsk. På seminaret ble det presentert relevant miljø og klimainformasjon om tre som materiale, samt standardisert miljødokumentasjon av tre- og trebaserte produkter (MIKADO).

Last ned MIKADO innleggene:
Livsløpsvurdering (LCA) av tømmer - fra frø til sagbruk (Per Otto Flæte)
DP3 - Miljøstyrt produktutvikling (Jarle Svanæs)
Miljødeklarasjoner fro trelast (Chatherine Grini)
EPD for Treprodukter (Silje Wærp)

Catherine Grini Knut Fjulsrud

 

 

Per Otto Flæte

 

 

 

Vårens Partnerforum 12. mai ved Forestia

To ganger i året samles partnerne i MIKADO til Partnerforum. Denne gangen ble Partnerforumet avholdt ved Forestia i Braskereidfoss. For mer informasjon, presentasjonene og bilder fra Partnerforum klikk her.

Partnerforum

 

Presentasjoner

MIKADO-prosjektet har blitt presentert på en rekke seminarer og konferanser. Foredragene kan lastes ned her. Se også Publikasjoner

 

 

Statsbygg krever miljødeklarasjoner

I følge bygg.no vil Statsbygg nå skjerpe inn sine innkjøpsrutiner og etterspørre  standardisert miljødokumentasjon i form av  miljødeklarasjoner, type III (EPD) for bygningsprodukter.

 

 

 

 

Rapporter

Rapport: Livsløpsanalyser (LCA) av norske treprodukter

Rapporten oppsummerer resultatene fra livsløpsanalyser (miljøvurdering) for norske treprodukter og fra arbeidet med miljøstyrt produktutvikling. Det er fremskaffet standardisert livsløpsbasert miljøinformasjon i form av miljødeklarasjoner (EPD) for tre- og trebaserte produkter.  EPDene er vedlagt rapporten. Arbeidet med miljøvurdering og miljøstyrt produktutvikling gir grunnlag for videre utvikling treindustriens produkter.

Rapporten kan lastes ned her.

Rapport: Energiforbruk og utslipp fra skogproduksjonskjeden med utgangspunkt i aktivitetsdata fra 2007 - fra frø til industritomt

Rapporten tar for seg energiforbruk og utslipp for skogbruk- fra frø til industritomt. Den er forfattet av Per Otto Flæte ved institutt for Skog og Landskap. Rapporten kan bli utvidet i forbindelse med sluttrapportering, blant annet ved å inkludere data fra Viken skog. Data fra skog og landskap og Viken skog vil gi inputdata inn i miljødeklarasjoner for tre- og trebaserte produkter, som første ledd i livsløpet.

Rapporten kan lastes ned her.

Miljøegenskaper for tre og trebaserteprodukter - Et litteraturstudium.

Rapporten gir en kunnskapsstatus for livsløpsbaserte miljøegenskaper for tre og trebaserte produukter, og skal danne grunnlag for videre livsløpsvurderinger i MIKADO-prosjektet. Rapporten gir en oversikt over gjeldende regelverk,krav og standardisering og over tilgjengelige livsløpsvurderinger (LCA) med vurdering av metode, allokeringsregler og eventuelt manglende data. Den tar også opp problemstillinger knyttet til skog og skogbruk og til levetid og vedlikehold.

Rapporten kan lastes ned her.

Veileder for utarbeidelse av miljødeklarasjoner

Det er laget en veileder for utarbeidelse av miljødeklarasjoner. Veilederen retter seg mot alle aktører i byggenæringen, spesielt produsenter, og presenterer fremgangsmåte som skal følges ved utarbeidelse av miljødeklarasjoner(EPD). Veilederen inneholder også informasjon om eksisterende regelverk, standarder og miljødeklarasjonsordningen i Norge.

Last ned veilederen som PDF fil her.