Sjøtransport er en bransje som har vært internasjonal i århundrer. Dette, og det at den er så knyttet til internasjonal handel har hatt stor betydning for reguleringen. I maritim frakt er bekvemmelighetsflagg vanlig. Skip kan skifte flagg om reguleringen blir for streng, noe som betyr at handlingsrommet til flaggstatene når det gjelder å styrke sikkerheten er begrenset. På samme måte har også myndighetene i anløpsland et begrenset handlingsrom, siden reguleringen i utgangspunktet er internasjonal. Et viktig regelverk er den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO's reglement som pålegger alle fartøy over en viss størrelse å ha et sikkerhetsstyringssystem som oppfyller ISM-standarden. En slik standard sikrer på den ene siden et minimum på alle skip, og samtidig hindrer den at sikkerhetsregler misbrukes i konkurransevridende øyemed. På den andre siden er det vanskelig å arbeide mer konteksttilpasset og stille strengere krav enn hva som ligger i standarden. Men selv om myndighetenes handlingsrom kan sies å være begrenset har de innflytelse på noen områder. Noen typer skipsfart er konsesjonsbelagt, eller går på anbud, og det kan stilles spesifikke krav i forbindelse med dette for eksempel. I Norge ser vi for eksempel en forskjell mellom ordinær frakt og bransjer som offshore, brønnbåter og rutegående passasjertransport med tanke på hvordan internasjonaliseringen arter seg. Et annet særtrekk med maritim sektor er at skip ofte er et bosted og en arbeidsplass i ett. Dette medfører i mange tilfeller at det er lettere å operere med internasjonalt mannskap og unndra seg spesifikke lønnsbetingelser knyttet til flaggstat og operasjonsområde. Alle disse forholdene kan bidra til å påvirke sikkerheten til havs. I prosjektet vil vi gjøre reanalyser av tidligere intervjuer knyttet til fraktefartøy, brønnbåter og rutegående passasjertransport, av operativt personell, redere og myndigheter i tidligere prosjekter. Vi vil supplere dette med intervjuer som er mer spesifikt rettet mot internasjonaliseringsproblematikken.

Kontaktperson: Petter Grytten Almklov ()