Jernbanens historie i Norge går 150 år tilbake i tid. I denne perioden har det skjedd mange endringer fra nye teknologiske løsninger til nye organisatoriske løsninger: privatisering, deregulering og konkurranseutsettelse. Staten var tidligere eneste eier og aktør. I senere tid har det i godstransporten kommet inn flere aktører, også private, og nå er det også åpnet for flere aktører og konkurranse i persontransporten. Jernbanen er i ferd med å endres og internasjonaliseres gjennom ønsket om "en felles jernbane i Europa" og tilpasning til "den fjerde jernbanepakken". Internasjonale aktører kan konkurrere om å betjene strekninger med både NSB og private norske aktører. Også regelverket endres og tilpasses de nye, ønskede forholdene. Det som ikke har endret seg er avhengigheten mellom spor, styringssystemer og tog. Togene kan kun kjøre der det eksisterer traséer og der styringssystemer, spor og tog er kompatible. Med internasjonalisering øker derfor også fokuset på interoperabilitet.

Jernbanen er ikke bare utsatt for konkurranse mellom operatører innad i sektoren, men også eksternt fra andre sektorer, som eksempelvis en billig og fleksibel godstransport på vei. For persontransport er det stor konkurranse med luftfart.

Et annet kjennetegn for jernbanesektoren er en sterk organisasjonskultur, og fokuset på rutiner og regler og rollen til fagforeninger. Sikkerhet har vært en viktig del av jernbanekulturen og hatt høy prioritet. Med nye aktører, økt konkurranse, større fokus på billig drift kan sikkerheten i jernbanen påvirkers. Blant annet kan risiko øke ved at nye, uerfarne aktører kommer inn, økt konkurranse mellom aktørene og synkende lønnsomhet kan føre til redusert vedlikehold som igjen kan føre til et lavere sikkerhetsnivå. Ansvarsforhold kan bli fragmentert, og tillitt og sikkerhetskultur kan svekkes.

I prosjektet vil det gjøres reanalyser av tidligere spørreundersøkelser og intervjuer. Videre vil det bli foretatt intervjuer med relevante aktører, myndigheter og tilsynsorgan for å besvare problemstillingen om hvordan man kan ivareta sikkerheten ved global konkurranse.

Kontaktperson: Ranveig Kviseth Tinmannsvik ()