Luftfart er en internasjonal næring hvor gjensidig avhengige aktører, det være seg flyselskaper, produsenter, passasjerer, myndigheter, tjenestetilbydere påvirker næringen på hver sin måte. Man skiller mellom tradisjonelle full service selskaper (FSC) slik som Lufthansa og SAS og lavkostselskaper (LCC) slik som Ryanair og Norwegian. Allianser (Oneworld, Star Alliance) er videre noe som så dagens lys i kraft av dereguleringen av markedet. Over 58 millioner mennesker er ansatt i luftfartsrelatert virksomhet hvorav ca. 9 millioner jobber direkte innenfor luftfart. Man har sett en generell nedgang i sistnevnte som resultat av faktorer slik som outsourcing, lavkostselskapers bruk av nyere og mindre fly, samt ny teknologi som overtar tidligere oppgaver utført av personer, slik som for eksempel billettbestilling via internett. Når det gjelder Norge spesielt har imidlertid luftfart som industri økt betraktelig siste 10 år som følge av norsk næringslivs tette bånd til internasjonal handel.

Norge ble medlem av EASA i 2005 og som følge av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge tilsvarende regelverk som EU medlemslandene innenfor luftfart. Samferdselsdepartementet er øverste myndighet vedrørende luftfart i Norge, og utøver sin funksjon primært gjennom eierskap i Avinor og ansvarlig for Luftfartstilsynet. Sistnevnte har som hovedansvar å påse at luftfart i Norge utøves sikkert og effektivt. Når det gjelder regulering har luftfart tradisjonelt forholdt seg til ulike typer reguleringsrammeverk, for eksempel avtaler om prissetting forhandlet gjennom IATA. Med tanke på deregulering begynte EU-kommisjonen allerede på 70-tallet å liberalisere gjennom å tillate fri konkurranse på ruter, frekvenser og prissetting. I USA førte for eksempel deregulering til markedskonsekvenser slik som inntreden av lavkostselskaper, selskapsfusjoner, økning i antall reisende samt større variasjon i billettpriser.

I 2004 innførte EU (Norge i 2007) det man kjenner som "Single European Sky" hvor tanken er ett felles europeisk luftrom med større kapasitet. Selv om liberalisering og deregulering kjennetegner dagens luftfart er det allikevel felleseuropeiske regler og retningslinjer som er retningsgivende for sikkerheten i europeisk luftfart. Dette betyr også at norsk regulering i stadig økende grad tilpasses et felleseuropeisk regelverk. Når man snakker om sikkerhet innenfor luftfart handler dette ofte om å avverge ulykker. Allikevel, flysikkerhet handler om mer enn kun operasjonell sikkerhet. Flysikkerhet innebærer også politiske, strategiske samt juridiske dimensjoner og potensielle utfordringer for flysikkerhet i lys av økende internasjonalisering kan knyttes til tema slik som bekvemmelighetsflagg og outsourcing av sikkerhetskritiske funksjoner. IATA har for eksempel tatt til orde for at outsourcing kan ha en negativ side ved at flyselskap kan miste kontrollen over egne verdikjeder. Det er også uttrykt bekymring knyttet til det å fragmentere eierskapsinteresser og nasjonalitet, og hvordan dette på sikt kan påvirke sikkerhetsstandarden i bransjen.

I prosjektet vil vi gjennomføre intervjuer med ulike roller knyttet til operatørselskap, det være seg operativ ende og ledelsesnivå samt representanter for tilsynsmyndighetene. Vi vil også gjennomføre workshops hvor tema er internasjonaliseringsproblematikken.

Kontaktperson: Tor Erik Evjemo (