BÆREKRAFTIG UTNYTTELSE AV RESTRÅSTOFF FRA HVITFISK

SUPREME, som er finansiert av Norges Forskningsråd, skal jobbe for å øke utnyttelsesgraden og verdiskaping fra restråstoff fra hvitfisk ved å utvikle løsninger for ombordhåndtering, logistikk og prosessering av ingredienser fra restråstoff fra den havgående fiskeflåten. 

Fiskerinæringen produserer rundt 340 000 tonn med restråstoff fra hvitfisk hvert år. Marint restråstoff er rik i proteiner, lipider og andre verdifulle komponenter (kalsium, fosfor, etc.) og kan benyttes til å produsere ingredienser til mat og fôr. Imidlertid var det 174 000 tonn restråstoff fra hvitfisksektoren som ikke ble utnyttet i 2016, noe som utgjør et signifikant tap i verdiskapning fra høstede ressurser. 

Resultatene fra SUPREME prosjektet vil bidra til å gi den norske hvitfiskindustri nye markedsmuligheter, økt profitt og større markedsandeler. Samtidig vil SUPREME bidra til en betydelig påvirkning på miljøet ved å redusere andel restråstoff som ikke utnyttes.

Forskningen og innovasjonen i SUPREME omhandler utvikling av konsepter for optimal råstoffbehandling og konservering (WP2), utvikling av gode logistikkløsninger langs verdikjeden (WP1), samt utvikling av robuste teknologier for bio-prosessering og utnyttelse av råstoffet (WP3). Konseptene og metodene som utvikles i prosjektet vil bli testet ut under realistiske forhold i pilot/industriellskala (WP4). SUPREME bygger på de strategiske målene om at Norge skal bli verdens ledende sjømatnasjon, i tillegg til EUs mål om økt utnyttelse av matressurser. 

 

Illustrasjon som viser de ulike arbeidspakkene i SUPREME.

VÅR FORSKNING

WP1 KARTLEGGING & LOGISTIKK

WP2 RÅSTOFFBEHANDLING & KONSERVERING

WP3 BIO-PROSESSERING

WP4 PILOT DEMO

WP5 PROSJEKTLEDELSE OG FORMIDLING