Faglig informasjon og rapporter

- Sluttrapport: Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22. juli 2011?

- Riksrevisjonen (2015). Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

- St.meld. no. 17 (2001-2002)Samfunnssikkerhet Veien til et mindre sårbart samfunn

- St.meld. no. 22 (2007– 2008) – Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning

- St.meld. no. 29 (2011–2012) – Samfunnssikkerhet

- Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009. Dokument 1 (2010–2011)

- Zubieta L.L. "Resilience Framework for Critical Infrastructures" PhD Thesis Donostia-San Sebastián, July 2013

- Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark 2014-2017

- Almklov, P.G., Antonsen, S., Fenstad, J. "NPM, Kritiske infrastrukturer og samfunnssikkerhet. 2. utg." (2011)

- Standard.Norge: - Oversikt over komiteer og standarder for samfunnssikkerhet

- Helsetilsynet (2014) - Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet i Justis og beredskapsdept.

- NSM rapport 2015:13 Digital sårbarhet - sikkert samfunn - Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden

NSM rapport 2014 – Rapport om sikkerhetstilstanden

- NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

- Fra University of Oxford – "Global Challenges – Twelve risks that threaten human civilisation"

- Proceedings fra First International Symposium on Societal Resilience i
2010

- Nordisk blikk på samfunnssikkerhet. Rapport fra konferanse 1. – 2. september 2008

- IRGC Guidelines for Emerging Risk Governance

Publisert 20. mai 2014