Sammendrag
Nedenfor er et sammendrag av aktivitetene i prosjektet (vedlegg til sluttrapporten)

Målsetningen med prosjektet Innovativ sprøytestøpeindustri (ISI) (2006-2010) var å bidra til utvikling av innovative og konkurransedyktige sprøytestøpte plastkomponenter, og også komme fram til mer kostnadseffektive støpeprosesser. Bilindustrien er sluttkunde for mange av komponentene det er jobbet med i dette prosjektet.

Mekanisk respons til sprøytestøpte komponenter var et stort delprosjekt. Et mål for dette arbeidet var å utvikle bedre materialtester og materialmodeller for simulering av plastmaterialers respons, bl.a. med tanke på å gjøre bilfronter mer fotgjengervennlige. Den nye modellen krever mer spesialiserte tester og mye arbeid er lagt ned i å komme fram til gode datasett for skjær- og kompresjonsbelastning. Et kamerabasert system for fullfeltsmålinger av overflatetøyninger i tre dimensjoner er et viktig hjelpemiddel ved slik materialtesting. En annen aktivitet har fokusert på bruddegenskaper i forbindelse med slagbelastning ved lave temperaturer. En prosjektansatt doktorgradsstudent (Hamid Daiyan) ved UiO/SINTEF har jobbet med aktivitetene nevnt ovenfor. I tillegg har prosjektet hatt to mer praktiske cases innen mekanisk respons. Det ene tar for seg komponenter til jernbaneskinnefestesystemer, det andre ser på mekaniske egenskaper til produkter produsert ved en kombinasjon av additiv tilvirkning og sprøytestøping.

I akustikk-delprosjektet ble det gjort eksperimentelle studier og numeriske beregninger av komponenter og designløsninger for nye motordeksler med tanke på bedre støydemping. Basert på dette er det utviklet et konsept som planlegges satt i produksjon i 2012.

Prosessinduserte overflatedefekter har vært et viktig tema, spesielt såkalte tigerstriper som ofte oppstår ved sprøytestøping av polypropylen-materialer med elastomer- og mineraltilsetninger. Det har vært fokus på latente striper som først blir synlige etter noen års aldring, og hvordan disse stripene kan framkalles v.h.a. akselerert testing med varme og UV-stråling. Et testverktøy er laget for å sprøytestøpe forskjellige materialer ved sammenliknbare prosessbetingelser og med samme verktøyoverflate. Dette verktøyet er instrumentert for å måle trykk og temperatur inne i kaviteten og innløpet er en innsats som kan byttes ut for å studere effekten av strømningen i innløpet. Testobjekter av en rekke forskjellige materialer er sprøytestøpt, strukturen nær overflaten er analysert med mikroskopi, og testobjektene og eksponert for akselerert og naturlig aldring. Et viktig resultat er at det er identifisert noen få materialer som er svært gode m.h.t. å ikke utvikle tigerstriper.

Prosjektet har også hatt aktiviteter rettet mot etablering av "best practice" med tanke på kostnadseffektivitet og kvalitet i.f.m. støpeprosessene. Hovedfokus har vært på innfarging av materialer i sprøytestøpemaskinen, effektivisering av material/fargebytte og syklustidsoptimalisering for tykkveggede produkter. I noen tilfeller er det også trukket linjer tilbake til "design for manufacturing".

Publisert 21. september 2011