Innkalling årsmøte 22.06.2020

FERDIG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I medlemsforeningen FERDIG! - Kunnskapsarenaen for systematisk ferdigstillelse

Dato, tid: mandag 22. juni 2020, kl. 16

Sted: Bli med i Microsoft Teams-møte 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av video-/lydopptak i Microsoft Teams

2. Godkjenning av innkallingen

3. Fortegnelse og godkjenning av medlemmer (juridiske enheter eller fysiske personer) som

støtter foreningens formål

4. Valg av møteleder

5. Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra møtet

6. Godkjenning av årsregnskapet

7. Styrets årsberetning

8. Fastsettelse av kontingent

9. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer

10. Valg av styremedlemmer og styreleder

11. Innkomne forslag;

• må være styreleder i hende 1 uke før årsmøtet

VEDLEGG (ETTERSENDES/KUNNGJØRES 15. JUNI):

Vedlegg 1 - Regnskap med Noter for 2019

Vedlegg 2 – Styrets årsberetning for 2019

Vedlegg 3 – Kontingent for 2021

Vedlegg 4 - Godtgjøring til Styrets Medlemmer

Vedlegg 5 – Valg og sammensetning av styret

Vedlegg 6 – Evt. innkomne forslag

Protokoll fra årsmøte 22.06.2020

Oslo, 8. juni 2020

Alexander Rutle

Styreleder