Visjon og mål

Visjonen for Gemini-senteret er å styrke innbyggere som aktive deltagere i egen og næres helse gjennom internasjonalt fremragende forskning på bruk av e-helse i samspillet mellom innbygger og helsetjeneste.

Visjon

Styrke innbyggere som aktive deltagere i egen og næres helse.

Mål

Bedre samspill mellom innbyggere og helsetjenester.

Virkemiddel

Utvikle og formidle kunnskap om e-helse for bruk i samspill mellom innbyggere og helsetjenester.

Hovedaktiviteter med egne milepæler

Møteplasser

  • To årlige seminarer og workshoper med aktuelle tema.
  • Arrangere og tilrettelegge for møteplasser mellom senterdeltagerne og mellom senteret og andre aktører som er engasjert og involvert i utvikling, bruk av og forskning på e-helse.
  • En større årlig samling mot slutten av hvert år. 

Søknadssamarbeid

  • Utlysninger som samarbeidsorgan i helseforetak, Norges forskningsråd, DAM-stiftelsen og EU-utlysninger vil være aktuelle steder å søke. Senteret har som mål å sende minst en felles søknad i løpet av perioden.

Kunnskapsformidling

  • Forskningsformidling i vitenskapelige tidsskrift, kronikker, formidle funn fra arbeidet i populærvitenskapelige kanaler og sosiale media, og gi innspill til offentlige høringer.