Organisering

Deltakere i senteret er NTNU, SINTEF og UiO som har allerede etablerte miljø som bidrar med kunnskap til feltet.

NTNU: Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

  • Fagmiljøene er aktive i flere forskningsprosjekt på e-helse, blant annet knyttet til innføringen av Helseplattformen, digital hjemmeoppfølging og bruk av digitale løsninger i slik som opplæring og VR-teknologi i helsetjenestene. NTNU har flere forskningsgrupper som vil bidra aktivt til senteret, slik som forskningsgruppene ‘Ehelse i psykisk helsevern’ og ‘Pasientopplæring og brukermedvirkning’.

SINTEF: SINTEF Digital, avdeling Helse

  • SINTEF Digital, avd. Helse er aktive innenfor innovasjonsprosjekter, forskerprosjekter og evalueringer. Eksempler på prosjekt-tema er innføringsprosesser (eks. Helseplattformen), tjenesteutvikling av samhandlingsløsninger, hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging, og utvikling og bruk av VR-teknologi.

UiO: Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn

  • UiOs forskning har tematisert e-helse relatert til innbyggertjenester som utvikling av innovative helseinformasjonsverktøy for å styrke et persontilpasset helsevesen, helsefremmende arbeid som e-helsekompetanse og digitalt innenfor/utenforskap, utvikling av bærekraft i helsetjenestene hvor digitalisering og innovasjon i ulike samhandlingsarenaer inngår, og velferdteknologiske løsninger. Helsam har et eget forskningslaboratorium - UiO:eColab - for eksperimentell utprøving og forskning på nye praksiser i helsetjenesten med betydning for innbyggere.