Om prosjektet

Hovedmålet i prosjektet er:

- Å skape en løsning for en integrert, differensiert og lean verdikjede for aluminiumsprodukter  til bilindustrien.

Bilindustrien karakteriseres av svært høye krav til produksjon, logistikk og verdikjedestruktur. Det blir derfor viktig å bygge sterke strategiske relasjoner med leverandører og forhandlere for raskere nå markedet med riktig produkt til riktig pris. Dette kan oppnåes gjennom å utvikle lean enterprises, det vil si å synkronisere aktivitetene til ulike selskaper som er involverte i å lage en bestemt type produkter. En slik verdikjede er basert på sterk integrasjon, kontinuerlig flyt og just-in-time leveranser mellom aktørene. Lean enterprises kan være utfordrende å realisere, og det vil nesten bestandig være slik at hver bedrift i kjeden har behov som er i konflikt med de andre i verdikjeden.

Prosjektet skal se spesielt på verdikjeden vist i figur 1 ved Hydro Aluminium Metal Products (HAMP), Hydro Aluminium Profiles (HAP) og Hydro Aluminium Structures (SNER). Støpingen av aluminiumsbolten skjer hos HAMP, deretter skjer profileringen hos HAMP, og formpressingen til bildeler foregår hos SNER.

    

Figur 1: Verdikjeden bestående av Hydro Aluminium Metal Products, Hydro Aluminium Profiles og Hydro Aluminium Structures

Metodikk for en differensiert og helhetlig verdikjedestrategi
Prosjektet skal utvikle en metodikk for etablering av en differensiert og helhetlig verdikjedestrategi som vil gi størst mulig konkurransefordel for kjeden som en helhet. Verdikjeden skal være kundedrevet, slik at den skal kunne omstille seg raskere og agere som en felles enhet overfor alle markeder den opptrer i. Metodikken skal omfatte hele prosessen fra strategisk posisjonering til operativ drift. Dette vil være en utfordrende oppgave siden det handler om en strategi for tre ulike bedrifter med ulike prosessteknologier. Figur 2 viser sentrale områder i verdikjedestrategien:

 • Utvikle  et rammeverk for utvikling av forretningsmodeller
 • Lage målesystemer og kontrakter
 • B2B – integrasjon
 • Utvikling av styringsmodeller

 Figur 2: Sentrale områder i verdikjedestrategien 

Resultater av prosjektet
Prosjektet vil gi gevinster både i form av effekter for den involverte verdikjeden, og resultater som er verdifulle i et forskningsperspektiv.

Resultater for bedriftene:

 • Styrket konkurranseevne for verdikjeden som helhet
 • Realisert felles styringssystem for verdikjeden
 • Realisert målesystem, kontraktsmodell og kostnadsmodell for verdikjeden
 • Økt integrasjon gjennom informasjonsdeling og fysisk tilpasning
 • Økt forståelse for verdikjedesamarbeid og potensial for økt konkurransekraft

Andre forventede effekter for bedriftene er 99% leveringspresisjon i alle ledd, redusert gjennomløpstid i verdikjeden med 30%, samt et lavere kostnadsnivå.

FOU - resultater:

 • Metodikk for utvikling av felles verdikjedestrategi
 • Styringsmodeller for lean verdikjeder
 • Prototype for performance dashboard som integrerer shop floor aktiviteter med    administrative prosesser i hele verdikjeden
 • Målesystemer, kontraktsmodeller, og konsept og verktøy for kostnadsmodellering i verdikjeder
 • Videreføre forskningen på lean manufaturing til verdikjeder med batchproduksjon


Finansiert med støtte fra Norges forsningsråd
Prosjektet finansieres av deltakerbedriftene og Norges Forskningsråd, med SINTEF Logistikk og institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU som utførende forskningspartnere. Aktivitetene startet i 2006 og vil pågå til 2009.

 


 

Publisert 24. november 2006