Aquaculture Europe 2022

Research Scientist
+47 45 21 57 11

Compareit var godt representert under Aquaculture Europe 2022 konferansen i Rimini.

Fra arbeidspakke 3 presenterte Andrea Viken Strand (Master of Science, Klima og Miljø, SINTEF Ocean) i sesjonen for "Socio-Economic Challenges for Sustainable Aquaculture in a Changing Environment".

Picture1.jpg

Sesjonen handlet både om utfordringer og muligheter med nye produksjonssystemer, samt lisensordninger og forvaltning, og ulike verktøy som brukes innen sosio-økologisk systemtenkning. Under "Emerging trajectories" presenterte vi fra arbeidspakke 3 hvilke ulike beslutninger som tas i verdikjeden for ulike produksjonssystemer som undersøkes i Compareit. Vi har både sett på beslutninger som tas på forvaltningsnivå, ved utsteding av tillatelser og konsesjoner, produksjonsvekst og påvirkning på miljøet, samt beslutninger som tas på bedriftsnivå om når settefisken skal settes ut, når fisken skal slaktes og hvilket fôr som skal brukes. Hovedkonklusjonen fra arbeidet er at det nåværende forvaltningssystemet for lakseoppdrett i Norge er tilpasset konvensjonell akvakultur og henger ikke med like fort som utviklingen av nye produksjonssystemer gjør. Dette er særlig relevant for det pågående arbeidet som gjøres av Havbruksutvalget, samt tilretteleggingen for havbruk til havs.

Picture3.jpg

Videre vil arbeidet i arbeidspakken undersøke hvilke infrastrukturbehov og økonomiske ringvirkninger nye produksjonssystemer vil ha, for å kunne bidra til en helhetlig vurdering og sammenligning av hele verdikjeden til produksjonssystemene.