Logo ARMS

SINTEF Teknologi ogsamfunn, Teknologiledelse
SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena.

I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar SINTEF Teknologi og samfunn til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel samt klima og miljø.

Forskningsinstituttet har seks fagavdelinger med rundt 220 medarbeidere: Anvendt økonomi, Helse, Medisinsk teknologi, Sikkerhet, Teknologiledelse og Transportforskning. Gjennom strategiske satsinger og utstrakt prosjektsamarbeid utnytter SINTEF Teknologi og samfunn den brede kompetansen i avdelingene og i andre fagmiljøer i og utenfor SINTEF.

En helhetlige forståelse av menneske, teknologi, organisasjon, økonomi og sikkerhet gir instituttet en generisk kompetanse rettet mot industri, tjenesteytende næringer og offentlig sektor. Samtidig driver SINTEF Teknologi og samfunn forskning, utvikling og rådgivning rettet mot spesifikke bransjer som energisektoren, helsesektoren og transportsektoren. Instituttet har et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid, både innenfor EUs programmer og i verden forøvrig.

SINTEF Teknologi og samfunn driver forskning og utvikling av teknologiledelse i næringsliv og offentlig sektor. Forskningen her bidrar til økt verdiskaping som samtidig ivaretar sikkerhet og miljø, i samspill mellom teknologi, menneske, organisasjon og samfunn. Det er grunnleggende for SINTEFs forskning at teknologiutvikling og implementering av ny teknologi og prosesser reflekterer økonomisk robusthet både industrielt og samfunnsøkonomisk.

Publisert 27. november 2012

I tillegg til bedriftenes egentid, er ARMS finansiert gjennom Norges forskningsrådlogo NFR