Logo ARMS

Aktuelle forskningsartikler

 Ny artikkel i International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 3 No. 3, 2012 av Daryl Powell (NTNU) og Lars Skjelstad (SINTEF): "RFID for the extended lean enterprise"

 Sammendrag på engelsk:

Purpose – In the traditional sense, information technology has often been viewed as a contributor to waste within lean production. However, as the business world changes and competition from low-cost countries increases, new models must be developed which deliver competitive advantage by combining contemporary technological advances with the lean paradigm. The purpose of this paper is therefore to contribute within this area, and it aims to evaluate the supporting role of radio frequency identification (RFID) technology in the context of lean thinking. The paper also aims to consider the application of RFID in order to revolutionize the lean paradigm, and to propose a framework for the use of RFID in order to create the extended lean enterprise, which the authors suggest can improve the competitiveness of manufacturing supply chains.

Design/methodology/approach – The paper's applied research methodology is case study. Having first explored the relevant literature surrounding the topic, the paper presents a conceptual framework for the role of RFID in the extended lean enterprise, and apply the framework to two practical case studies. Data were primarily collected through semi-structured interviews with key contacts within the companies. For triangulation, the authors also made use of direct observations and company documentation.

Findings – The paper operationalizes the five lean principles with practical examples in the context of RFID in the extended lean enterprise. It uses the results to propose a conceptual framework for the role of RFID in the extended lean enterprise, which can be used by researchers and practitioners to better integrate information technology such as RFID in the lean paradigm. The case studies provide good practical examples of the applications and implications of RFID in the extended lean enterprise, with theoretically grounded insights. Such a concept appears very little in current academic literature. The findings suggest that RFID technologies are a key enabler in the development and further support of the extended lean enterprise.

Originality/value – Within the field of lean production and information technology, there has been a continuous debate as to whether both approaches are complimentary or contradictory. Therefore, this paper fulfils an identified need to study the interactions between a modern example of information technology (RFID) and its role within lean production, making a valid contribution within this field of research.

Lenke til artikkelen

Fagartikkel i MAGMA 4/12 av Johan E. Ravn: Quo Vadimus? Tre scenarioer for samarbeidsmodellen i fremtidens arbeidsliv

Stilt overfor begrepet «partene i arbeidslivet» vil de fleste tenke på interessemotsetning og forhandling mer enn felleskap og samarbeid. Men partene i arbeidslivet er også skaperne av «den norske samarbeidsmodellen». Artikkelens tema er hvorvidt denne har noen fremtid. Innledningsvis pekes på modellens mest sentrale trekk. Myndighetene vedtar lover og legger forholdene til rette. Arbeidsgiverne eier produksjonsmidlene, og deres styringsrett anerkjennes av arbeidstakerne, som på sin side eier arbeidskraften, og deres organisasjonsrett aksepteres av arbeidsgiverne. Gjennom samvirke over tid har det vokst frem en høy grad av tillit og et omfattende samspill. Dette kalles samarbeidsmodellen, arbeidslivets praktiske samarbeidsferdigheter, som har bidratt til senket konfliktnivå og styrket konkurransekraft gjennom produktivitetsutvikling og innovasjonsaktivitet. Neste skritt er å posisjonere samarbeidsmodellen i forhold til andre arbeidslivsmodeller, og det pekes på forskjeller med hensyn til for eksempel autoritet, kommunikasjon, medvirkning, konflikt og tillit. Men norsk arbeidsliv er del av en globalisert økonomi, og basert på en identifikasjon av krefter og faktorer som kan true eller videreutvikle modellen utvikles tre ulike scenarier for samarbeidsmodellen: forsvar av det som en gang var; overgivelse og kapitulasjon, eller revitalisering og innovasjon. Å fastslå hvilken fremtid samarbeidsmodellens går mot er ikke gitt noen, men dens tilblivelse var en møysommelig og villet prosess. En rimelig antakelse er at dens fortsatte betydning er betinget av styrken i interessefellesskapet som stiller seg bak den.

Lenke til hele artikkelen

 

Demokrati i arbeidslivet

Publisert 27. november 2012

I tillegg til bedriftenes egentid, er ARMS finansiert gjennom Norges forskningsrådlogo NFR