Til hovedinnhold

FME

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi er sentre på høyt internasjonalt nivå som skal løse utfordringer på energi- og miljøområdet. Sentrene skal bidra til bedre beslutninger innen klima, energi og industri, og å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal og internasjonal energipolitikk. Tre nye Forskningssentre for miljøvennlig energi hos SINTEF Energi fra 2016.

Logo for FME sentrene

FME

26. mai 2016 tildelte Norges forskningsråd nærmere 1,3 mrd. kroner i støtte til åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og med det lagt til rette for at energinasjonen Norge baner vei internasjonalt.

SINTEF Energi vil ha ledelse av disse sentrene:

Vi vil også være involvert i disse:


Sentre utpekt i 2009

SINTEF Energi er involvert i seks av de elleve sentrene nasjonalt, og har prosjektledelse på fire.

I disse sentrene har SINTEF Energi prosjektledelse:

BIGCCS - International CCS Research Centre
Senteret skal utvikle kunnskap, metoder og løsninger som gir effektiv, rimelig og sikker CO2-håndtering for gass- og kullkraftverk og annen industri. Det skal også bidra til å finne ut hvor stor lagringskapasitet vi har offshore for CO2.

CO2-håndtering kan utgjøre 25-30 prosent av de nødvendige kuttene i utslipp av klimagasser. Det er et av de viktigste verktøyene vi har for å begrense menneskets påvirkning på klimaendringene. I tillegg har lagring av CO2 et stort potensial for verdiskaping..

CEDREN - Centre for Environmental Design of Renewable Energy
Senteret skal videreutvikle vannkraften slik at den blir tilpasset fremtidens mer fleksible energisystem i samspill med andre fornybare energikilder. I tillegg skal senteret jobbe med miljødesign av annen fornybar energi som, i likhet med vannkraften, også må ta hensyn til lokale miljøvirkninger.

Senteret vil bidra til at vi tar vare på naturen lokalt, samtidig som vi forbedrer det globale miljøet ved å tilpasse vannkraft, vindkraft og andre fornybare energikilder mest mulig til det naturlige økosystemet.

CENBIO - Bioenergy Innovation Centre
Senteret skal vise hvordan Norge kan doble bruken av bioenergi basert på norsk råstoff innen 2020. Forskerne skal vise hvordan vi effektivt og miljøvennlig kan høste mer av skogen, utnytte mer avfall for energiformål, lage biobrensel med riktig kvalitet, og forbedre virkningsgraden. Utdanning og opplæring av neste generasjons bioenergiforskere og industriaktører er sentralt.

Gjennom dette skal forbrukerne kunne velge mellom flere ulike former for miljøvennlig energi. Samfunnet får tilgang til mer fornybar og CO2-nøytral energi, og CO2-utslippene reduseres. I tillegg kan oppbyggingen av en norsk bioenerginæring skape et betydelig antall nye arbeidsplasser, særlig i distriktene.

NOWITECH - Centre Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology
Senteret skal kombinere kunnskap om vindkraft med offshoreerfaring for å styrke utviklingen av vindparker til havs. Målet er å utvikle ny kunnskap, metoder og teknologi som basis for industriell utvikling av offshore vindparker. Senteret vil ta i bruk innomhus laboratorier som Marintek i Trondheim og fullskala feltforsøk som HyWind utenfor Karmøy.

Senteret vil utdanne mange doktorgradsstipendiater og forskere som vil jobbe sammen med industrien for å utvikle teknologien. Forskningen ved senteret skal bringe teknologien for flytende vindturbiner nærmere en kommersiell fase.

Her er vi partner:

Her er SINTEF underleverandør: