Til hovedinnhold

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetansebehov for å håndtere kartlegging av vurdering, installering, justering og oppfølging og utarbeidelse av rutiner for registrering, dokumentasjon og logistikk. SINTEF har som forskningspartner bidratt i dette arbeidet. Evaluering og gevinstvurdering er gjort for hhv. trygghetspakker og medisindispensere.
Piloten og evalueringen av trygghets- og mestringsteknologiene viser et stort potensial for gevinster både i form av økt kvalitet, unngåtte kostander og spart tid. Medisindispenser gir direkte gevinster i form av reduserte tjenester og dermed spart tid. Trygghetspakkene vil i større grad bidra til å redusere økningen i tjenestebehovet og således være mer forebyggende. Teknologiene bidrar til økt kvalitet og kommunene mener at dette indirekte vil bidra til både spart tid og unngåtte kostnader over tid. Tid og kostnader knyttet til ekstraarbeid og tid brukt for å følge opp teknologiene er ikke tatt med i evalueringen, men her er det et behov for å forbedre de tekniske løsningene. Sees dette i sammenheng med utvikling av verktøy som kan understøtte nye arbeidsprosesser i tjenesten, er potensialet for innovasjon stort.
Emneord
Velferdsteknologi; mestringsteknologi; trygghetspakker; medisindispenser; gevinster
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
År
2016
ISBN
9788214061444
Dokumentlenke
Publikasjons-id
SINTEF A27916