Til hovedinnhold

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Publisert 9. februar 2017

Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet og kan få stor betydning både økonomisk og ressursmessig. SINTEF ønsker å bli en tydelig aktør på dette området, og samler nå fagmiljøer på tvers i organisasjonen i en langsiktig strategisk satsing innenfor sirkulær økonomi.

 

Europa er sterkt avhengig av import av råmaterialer og har begrensede muligheter til å øke egenproduksjon. Det er derfor viktig for Norge og Europa å styrke gjenbruk og resirkulering av materialer. Muligheter til deponi av industri-avfall begrenses mer og mer. Dette medfører et stort behov for å utvikle ny teknologi for avfallshåndtering.

Sirkulær økonomi er et område som det rettes betydelig oppmerksomhet mot i EU. Gjennom denne satsingen ønsker SINTEF å bli en tydelig aktør innenfor Sirkulær økonomi. Dette gjelder ikke minst nasjonalt, hvor vi vil være med å definere hvordan Sirkulær økonomi skal håndteres i det norske samfunnet, men også internasjonalt hvor vi vil søke å lede EU-prosjekter på dette området. Dette skal vi oppnå ved å koble sammen og videreutvikle vår kompetanse med relevans for sirkulær økonomi i en langsiktig strategisk satsing.

Satsingen skjer i samarbeid mellom flere institutter, og er tuftet på komplementaritet knyttet til aktuelle industri-verdikjeder. Det er store utfordringer for sirkulær økonomi av både teknisk, økonomisk og regulatorisk art, og en tverrfaglig tilnærming er avgjørende for å lykkes med satsingen.

Foreløpig deltar disse SINTEF-enhetene i satsingen:

Samarbeidet skal finansieres gjennom bruk av egne midler.

Hensikten med satsingen er å utvikle og synliggjøre en felles kompetansebase som plasserer SINTEF som foretrukken FoU partner nasjonalt og internasjonalt på problemstillinger knyttet til sirkulær økonomi. Gjennom satsingen skal vi utvikle et tidsriktig og relevant fagmiljø som behersker helhetlige tilnærminger innenfor sirkulær økonomi og bærekraftsanalyser. Dette skal skape merverdi for SINTEF, samt gode løsninger for næringsliv og samfunn.

For å utvikle og styrke det tverrfaglige samarbeidet vil vi gjennomføre årlige seminarer med faglig innhold, samt jobbe aktivt med felles prosjektinitiativer. Dette vil gjøre fagmiljøene bedre kjent med hverandre, og gi et godt grunnlag for videreutvikling av tverrfagligheten i prosjekter.

Vi arrangerer vår første konferanse i Mo i Rana 10.-11- mai 2017.

Eksempler på prosjekter innenfor sirkulær økonomi:

Prosjektvarighet

2017 - 2019