Til hovedinnhold

Pasienters behov for sykepleiefaglig oppfølging, og sykepleiernes rolle og kompetanse innen psykisk helsevern og TSB

Pasienters behov for sykepleiefaglig oppfølging, og sykepleiernes rolle og kompetanse innen psykisk helsevern og TSB

Publisert 20. desember 2016

SINTEF gjennomfører en undersøkelse for Norsk Sykepleierforbund (NSF) blant sykepleiere som jobber i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Formålet er å tydeliggjøre sykepleiernes bidrag innen disse spesialiserte tjenestene.

Ill.: Shutterstock

Studien vil belyse følgende hovedtema:

  1. Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dekker, herunder psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle behov?
  2. Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB?
  3. Hva er behovet for kompetanseutvikling blant sykepleiere som jobber i psykisk helsevern og TSB?

SINTEF gjennomfører fokusgruppeintervjuer med sykepleiere fra hele landet, og en spørreskjema--undersøkelse blant NSFs medlemmer i de to tjenesteområdene. Fokusgruppene utgjør et viktig grunnlag for utarbeidelse av spørreskjema samt gi kvalitativ dybdekunnskap som vil supplere data fra spørreskjemaundersøkelsen. Rapport publiseres i januar 2017.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

01.08.2016 - 31.12.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Oppdragsgiver
Norsk sykepleierforbund, NSF