Til hovedinnhold

Nytte og kostnader ved bruk av hjelpemidler

Nytte og kostnader ved bruk av hjelpemidler

Publisert 22. juni 2016

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker mer kunnskap om nytten og kostnadene av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. SINTEF har derfor fått i oppdrag å gjennomgå økonomiske evalueringer av hjelpemiddelbruken i Norge og Norden.

Utredningen skal gi en oversikt over nytte-kostnadsanalyser som er gjennomført i Norge og Norden innenfor:

  • hjelpemidler ved arbeid
  • hjelpemidler for at funksjonshemmede skal kunne bo lengst mulig hjemme
  • produktivitetsfremmende hjelpemidler

Dessuten skal utredningen beskrive arbeidet med evalueringer innenfor dagens hjelpemiddelsystem, både på statlig og kommunalt nivå, og presentere forslag til hvordan evalueringsmetodene kan forbedres.

Kommunene får større ansvar for formidlingen

Gjennom regjeringsplattformen forpliktet regjeringen seg til å foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av regjeringsperioden. I Stortingsmelding 14 (2014-2015) om kommunereformen presenterte regjeringen sitt forslag om å gi nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Et av forslagene går ut på å overføre mer ansvar for hjelpemiddelformidlingen til større kommuner.

Det er satt ned et statlig utvalg under ledelse av professor Arild Hervik ved Møreforskning som skal gjennomgå og vurdere hjelpemiddelpolitikken i løpet av 2016. Det er dette utvalget som har bestilt SINTEFs utredning.

Prosjektvarighet

2016 - 2016