Til hovedinnhold

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge

Publisert 19. desember 2016

Hovedmålet i evalueringen er å finne ut i hvilken grad samhandlingstiltakene har oppnådd målet om mer helhetlige og samtidige tjenester/tilbud fra ulike sektorer og nivåer, rettet mot barn, unge og deres familier. Evalueringen vil belyse hva som utgjør suksesskriterier og hva er utfordringene i samhandlingstiltakene.

Ill.: Unsplash

Evalueringen vil bestå av datainnhenting og analyse i følgende hovedaktiviteter:

  1. Systematisk gjennomgang av søknader/rapporteringer på samtlige tiltak
  2. Intervjuer med sentrale aktører i utvalgte tiltak
  3. Brukerstudie med kvalitative intervjuer av barn, unge og foresatte i utvalgte tiltak
  4. Inklusjon av andre relevante/tilgjengelige datakilder
  5. Analyse ved metodetriangulering, inkludert cross-case-analyser.

Avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet er oppdragsgiver. SINTEF har satt sammen en gruppe med erfarne seniorforskere med lang erfaring og omfattende prosjektportefølje innen henholdsvis det psykiske helsefeltet og forskning knyttet til helhet og samhandling i helsetjenestene.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

10.12.2016 - 30.04.2017