Til hovedinnhold

Erre mulig? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt

Erre mulig? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt

Publisert 27. oktober 2014

Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles. Praktisk utprøving av velferdsteknologi er en viktig del av prosjektet.

Erre mulig? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt
Erre mulig? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt

Barn og unge med AD/HD og/eller autisme er en uensartet gruppe med store variasjoner i funksjonsevne. Behovet for hjelp til å planlegge og organisere hverdagsaktiviteter har mange av dem felles. Ny teknologi kan brukes for å imøtekomme dette. Dette kan være hverdagsteknologi som smarttelefoner og nettbrett, eller tekniske kognitive hjelpemidler som spesialutviklede kalendere og mobiltelefoner. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse for hverdagsteknologi og tekniske hjelpemidler.

Erre mulig-prosjektet skal ved innovativ bruk av velferdsteknologi støtte barn og unge med AD/HD og/eller autisme og deres familier i å strukturere hverdagsaktiviteter hjemme og på skolen. Prosjektet skal utvikle og prøve ut teknologi og modeller for samhandling knyttet til formidling og bruk av velferdsteknologi. Prosjektet bygger på funn fra forprosjektet Formidling av velferdsteknologi til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og prosjektet Trygghetspakken.

Hensikten med Erre mulig er å bidra til teknologiinnovasjon ved å utvikle bedre egnet velferdsteknologi for målgruppen, og tjenesteinnovasjon i offentlig sektor i form av mer helhetlig og brukersentrert formidling av velferdsteknologi. Forhåpentligvis vil dette legge til rette for økt aktivitet, større samfunnsdeltakelse og bedre livskvalitet for barn og unge med AD/HD og/eller autisme, og deres familier.

En sentral aktivitet i prosjektet er praktisk utprøving av velferdsteknologi. Dette organiseres gjennom piloter i deltakende kommuner. I pilotene vil man jobbe tett sammen med barna, familiene deres og det lokale pedagogiske støtteapparatet med utvikling og utprøving av teknologi og metodikk.

Det vil bli lagt stor vekt på formidling av funn og resultater fra prosjektet, og i Erre mulig vil vi også aktivt støtte innovative prosesser og dialog mellom brukere, støtteapparat og industri. En viktig arena for disse aktivitetene vil bli Innovatoriet ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Prosjektgruppen består av følgende deltakere:

I tillegg vil prosjektet rekruttere industripartnere til innovativ utvikling av velferdsteknologi. En referansegruppe med bred forankring i bruker- og fagmiljøer vil bistå med faglige innspill. Erre mulig mottar midler fra Regionale forskningsfond Oslofjordfondet.

Foruten å utøve prosjektledelse, vil SINTEF bidra aktivt inn i kartleggings-, utprøvings-, evaluerings- og formidlingsaktivitetene.

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.05.2014 - 30.04.2017