Til hovedinnhold

Smartgrid

Smartgrid

Publisert 22. november 2014

Smartgrid står for framtidas kraftsystem som tar i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi og nye måle- og styresystemer.

SmartGridLab
SmartGrid laboratoriet

Ekspertise

I framtidens energisystem går energiflyten både til og fra forbrukerne og lokale produsenter. Gjennom større bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), må vi utvikle intelligente nett der forbrukerne aktivt trekkes inn i styringen av kraftsystemet.

Bruk av SmartGrid teknologier er særlig relevant for nettet nært sluttbrukerne, da sentral- og regionalnett på høyere spenningsnivå i stor grad allerede er "smarte".

Hvorfor en SmartGrid lab?

Integrasjon av kraftnettet og internett er noe nytt, og det er mange utfordringer knyttet til en slik integrasjon. For å kunne studere oppførselen til smarte nett og de teknologier som inngår, trenger vi bl.a. tilgang til realistiske modeller av kraftsystemer med nett, kommunikasjon, smarte målere, belastninger, smarte hus, elbillading, distribuert produksjon osv.

SmartGrid laboratoriet er nettopp en slik realistisk, fysisk modell av et smart kraftsystem hvor vi kan teste og verifisere nye funksjonalitet og nye teknologier. Gjennom å kjøre tester i laboratoriet, vil vi lære om hvordan ting fungerer i praksis under normale og unormale påkjenninger og hvilke problemer som kan oppstå og som må løses før ting kan realiseres ute i kraftsystemet.

Hvem skal ha glede av Hvorfor Smart grid-lab?

Smart grid representerer nye muligheter og nye utfordringer som vi må lære mer om. Alle relevante Smart grid-aktører (kraftprodusenter, nettselskap, telekom, leverandør industri, IT-selskap osv), vil ha glede av Smart grid-laboratoriet. Leverandører av nye løsninger, IT-systemer, nye komponenter osv. vil kunne få testet og verifisert om utstyret/løsningene virker i ulike situasjoner og om de bør utvikles videre før de kommersialiseres.

Laboratoriet vil også være viktig i undervisning (masterstudenter og PhD) og forskningsprosjekt inkludert Post.Doc arbeider.

I sum vil et slikt laboratorium hjelpe oss å bygge ny og nødvendig kunnskap for en effektiv utvikling av fremtidens smartere kraftsystem som igjen bidrar til kostnadseffektivitet og reduserer risiko for de store investeringer som er planlagt fremover.

Kontakt

The laboratory is co-located with the Electrotechnical laboratories at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU)