Virkemidler som virker

VIRKSOMT (kortform av Virkemidler som virker) er et toårig samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Byggforsk, NTNU og en arbeidsgruppe med deltakere fra DiBK, Enova, Forskningsrådet, FutureBuilt, Husbanken, Innovasjon Norge, NAL, NVE og Trondheim kommune. Prosjektet er støttet av Husbanken.

Målet med prosjektet er å skape økt felles forståelse og kunnskap om innovasjon, markedsendring og virkemidler knyttet til byggsektoren som deretter kan bidra til at nasjonale klimamål nås.

For å nå klimamålene må en rekke tiltak gjøres. I EUs veikart mot 2050 er byggsektoren tiltenkt en stor rolle i det grønne skiftet mot nullutslippssamfunnet. I Norge er myndighetene imidlertid tilbakeholdne med å peke ut en tydelig retning for den langsiktige utviklingen. I prosjektet VIRKSOMT vil premissene for virkemiddelutformingen legges på bordet og diskuteres. Hva er det som blir lagt til grunn for de virkemidlene som er tatt i bruk i dag og hvilken effekt har disse? Det vil bli arbeidet med å identifisere hvilket mulighetsrom og forbedringspotensial som finnes.

For å nå målsettingen med prosjektet er det etablert en arbeidsgruppe som består av aktører som utvikler, implementerer eller forholder seg til tiltak og virkemidler for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Arbeidsgruppen skal diskutere og beskrive hvordan innovasjon og nyskapning i byggebransjen kan bidra til det grønne skiftet.

For å involvere flere deltakere i diskusjonen blir det avholdt åpne møter hvor ulike tema settes på dagsorden. De åpne møtene brukes som et anslag til diskusjoner i arbeidsgruppen. VIRKSOMT skal levere en rapport som oppsummerer erfaringene og resultatene mot slutten av prosjektperioden og publisere minst en artikkel.

Prosjektet avsluttes høsten 2018.

Årvoll
Foto: Jiri Havran

Kontaktpersoner

Anne G Lien

Seniorforsker
+47 97 75 79 30
Navn
Anne G Lien
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 97 75 79 30
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Ann Kristin Kvellheim

Seniorrådgiver
+47 40 23 03 15
Navn
Ann Kristin Kvellheim
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
+47 40 23 03 15
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS