Om prosjektet
Hovedmålet for SUSPRO er: Å utvikle kunnskap, metoder og livssyklus beslutningsstøtte for bærekraftig produksjon av avanserte og kapitalintensive skip i et usikkert og sterkt fluktuerende marked. 

Bærekraftig skipsbygging innebærer å ha et perspektiv som går utover konkurransedyktig produksjon og drift av fartøyet. Perspektivet må derimot inkludere alle faser av produktets livssyklus fra design og salg til avhending, med det mål å minimere de miljømessige belastningene påført av aktiviteten i hver av disse. 


Innovasjoner som modulisering, design for vedlikehold og resirkulering, lean produksjon, avansert produksjonsteknologi og integrerte IT-systemer kan bidra til økt bærekraft i enda større grad enn hva direkte utslippsreduksjon og håndheving av lover og regler. Oppnåelse av slike innovasjoner vil kunne bidra til økt materialutnyttelse, reduserte kostnader og lavere energiforbruk gjennom skipets levetid totalt sett.

Utfordringen ligger i at slike løsninger hovedsakelig er utviklet for forutsigbar, høyvolums produksjon av tilnærmet like produkt og bruk av automatiserte prosesser. Løsningene er i mye mindre grad tilpasset markeds- og produktkarakteristikker typisk for en-stykks produkter som er designet og utviklet basert på en spesifikk kundeordre. Markedssituasjonen for norske aktører er karakterisert ved økende global konkurranse som en følge at antallet selskap fra lavkostland som Kina og Sør-Korea stadig stiger. Videre er markedet utsatt for ekstreme svingninger ettersom en boom et år raskt kan bli fulgt av en nedgangstid. Dette krever design og drift av verft og verdikjeder som er bærekraftig i et livssyklusperspektiv, men også fullt fleksible og kapable til å endre produksjon fra et produkt til et annet og gjennom opp- og nedturer uten økte kostnader.

Hovedutfordringen adressert i SUSPRO er derfor å øke graden av bærekraft innen kundedreven og kapitalintensiv skipsbygging ved hjelp av innovasjoner som sikrer både miljøhensyn og konkurranseevne i usikre, sterkt fluktuerende markeder.

Forventede prosjektresultater

For at prosjektet skal oppnå hovedmålet, er følgende delmål og leveranser definert:

  • Utvikle forståelse for hvordan selskaper kan utnytte analyser av markedstrender og kundeatferd som støtte i beslutninger knyttet til bærekraftige produksjonsprosesser.
  • Utvikle strategier og beste praksiser for utføring av miljøvennlige forretningsprosesser ettersom skipene i økende grad blir modulbasert og standardisert.
  • Utvikle løsninger for optimalt design av, og interaksjon i globale skipsbyggings nettverk.  
  • Utvikle metoder og verktøy for planlegging og kontroll av logistikken på verft og i fabrikker i bransjen.
  • Utforske modeller for holistiske multikriterie beslutninger og utvikle beslutningsstøtteverktøy for den maritime bransjen som hensyn tar hele produktets livssyklus.  

Dette forventes å resultere i:

  • At partnerne i prosjektet er i stand til å produsere sine produkter på en bærekraftig måte 
  • Økt omsetning som følge av bedret omdømme og bærekraftige løsninger i verdensklasse 
  • Reduserte kostnader som følge av mer effektiv produksjon, reduserte ledetider og bedre koordinering i verdikjeden

Publisert 16. desember 2013

SUSPRO - Decision support for sustainable ship production in global fluctuating markets