Samarbeidspartnere
  iKuben

iKuben er en industriklynge som i dag består av 20 bedrifter lokalisert i Romsdal og på Nordmøre med tyngdepunkt i Molde kommune. Bedriftene jobber alle med avanserte materialer og kompliserte logistikk-operasjoner. iKuben ønsker å styrke medlemmenes genuine utviklingskraft gjennom forsterket innovasjonsevne og konkret innovasjonsarbeid innen materialteknologi og logistikk. Les mer på industriklyngens hjemmeside.

   
  Fiskerstrand BLRT AS

Fiskerstrand BLRT AS er et fellesforetak mellom Fiskerstrand Verft AS i Ålesund og litauiske Western Shipyard, og foretaket utvikler og nybygger ferjer og fiskebåter. I tillegg ønsker Fiskerstrand BLRT å fokusere på fornybar energi og være en nøkkelleverandør for fartøy og produkter relatert til offshore vindmøller. Les mer på foretakets hjemmeside

   
  Vestavind Offshore

Vestavind Offshore har ble stiftet i 2009 som en samlet vindsatsing i Vestlandsalliansen for å skape større slagkraft og gjennomføringsevne. Selskapet skal utvikle og produsere klimavennlig energi, og har fått konsesjon til å bygge Norges første fullskala offshore vindkraftanlegg. Vestavind Offshore ønsker å utvikle prosjekter i Nord-Europa og jobber aktivt for å posisjonere seg innen miljøvennlige energiløsninger.  Les mer på selskapets hjemmeside

   
  NTNU
NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Les mer på universitetets hjemmeside.
   
  Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde har som mål å være et nasjonalt ledende fagmiljø i logistikk og helse med særlig fokus på offshore, helselogistikk og utvalgte tema i helse og sosialfag som psykisk helsearbeid og funksjonshemming. Både utdanning og forskning skal ha et internasjonalt fokus og basere seg på internasjonalt samarbeid. Les mer på høgskolens hjemmeside.
   
  Møreforskning
Møreforskning driver med forskning innen samfunnsplanlegging, velferd, logistikk, nærings- og transportøkonomi, og anvendt forskning og utviklingsarbeid rettet mot marine og maritime næringer, og har et særlig ansvar for å arbeide med forskning og kompetanseoverføring til næringsliv, lokalmiljø og offentlig forvaltning i Møre og Romsdal. Møreforskning samarbeider tett faglig og forskningsmessig med de tre høgskolene i fylket. Les mer på forskningskonsernets hjemmeside.
   
  SINTEF
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. SINTEF Teknologi og samfunn utvikler ny kunnskap og teknologi for å øke verdiskapingen på bedrifts- og samfunnsnivå. Dette gjøres gjennom bruk av forskningsmetodikk, utredninger, analyser, testing/simulering, utvikling av nye metoder osv. Nasjonalt kompetansesentrum for bla. a. produksjonslogistikk, produktivitet og verdikjedeintegrasjon. Innehar betydelig bransjekompetanse mot samferdselssektoren. Les mer på konsernets hjemmeside.

Publisert 22. juni 2012

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Telefon: 98291145
Mobil: 98291145
Epost:

 

Prosjektkoordinator
Ansattinfo mangler

Telefon: 95829944
Mobil: 95829944
Epost: