Om prosjektet

Hovedmålet for PowerUp er:

"å utvikle et strategisk rammeverk og industrielle demonstratorer for volumproduksjon og installasjon av havbaserte vindmøller i Midt-Norge".

Potensialet for havbasert vindkraft er tilnærmet ubegrenset i norske farvann. Utfordringen er dagens produksjonskostnader. I følge et estimat fra European Wind Energy Association må markedsprisen for havbasert vindkraft reduseres med minst 35 % for å være konkurransedyktig. Det er derfor behov for betydelige kostnadsreduksjoner for at denne kraftproduksjonsformen får det omfang som er forventet. Samtidig er vind et attraktivt marked, og det er en rask teknologiutvikling for å finne nye, kostnadseffektive løsninger.

Prosjektet har som mål å legge grunnlaget for et sterkt, nasjonalt og internasjonalt ledende miljø for produksjon og sammensetning av vindmøller, og dermed bidra til å etablere konkurransedyktige bedrifter som deler og utvikler kunnskap, og som utnytter regionens allerede veletablerte fortrinn gjennom den maritime industri som er lokalisert der. Fra et logistikkperspektiv vil en slik satsning i Midt-Norge innebære flere fundamentale utfordringer som krever innovative løsninger for styring og konfigurasjon av sourcing, produksjon, sammensetning, og installasjon av vindmøller.

En verdikjede for vindmøller

Verdikjeder for havbaserte vindmøller håndterer produkter som er store, tunge, arbeidsintensive, og skreddersydde for hvert enkelt prosjekt. Bedrifter i slike verdikjeder konkurrerer i stor grad på engineering og produksjon av produkter med gode tekniske egenskaper, men er under sterkt press for å utføre produksjons- og logistikkprosesser mer kostnadseffektivt enn i dag. Samtidig blir vindmøller produsert og installert i globale verdikjeder som er prosjektbaserte, lite integrerte, og med en uforutsigbar etterspørselssituasjon.

Dagens prosjektgjennomføring og logistikk er basert på industriens tidligere erfaring fra offshoreinstallsjoner for olje og gass. Hovedideen i prosjektet er at bedrifter i Midt-Norge kan møte disse utfordringene og oppnå store konkurransefordeler i sine verdikjeder ved å overføre og tilpasse metoder og konsepter fra tradisjonell masseproduksjon. Til forskjell fra offshoreprosjekter i petroleumsindustrien, som ofte lager en enkeltstående installasjon, vil vindprosjekter bestå av en serie med møller som vil være tilnærmet like og dette gir stort potensial for repetisjon, standardisering, og stordriftsfordeling i en portefølje av prosjekter.

Kunnskaps- og teknologifronten

Kunnskaps- og teknologifronten deles mellom project supply chain management, effektiv produksjonslogistikk, og effektiv transport og installering.

Project supply chain management er vanskelig å utføre effektivt fordi kjedene er leveransespesifikke og midlertidige. Læring og gjenbruk på tvers av prosjektene i vindprosjekter har i praksis vært mer ad hoc enn systematisk. Videre ser det ikke ut til at etablerte prinsipper og modeller fra masseproduksjon, som materialbehovsplanlegging, just-in-time og lean/agile, er direkte anvendelige i denne type produksjon blant annet på grunn av uforutsigbarhet i etterspørsel. For at produksjon og installasjon av vindmøller fra Midt-Norge skal være konkurransedyktig, må imidlertid teknologiske fortrinn kombineres med kostnadseffektivitet. Overgang til volumproduksjon av vindmøller skaper de rette forutsetningene for å få dette til.  

Produksjonslogistikk er utviklet for masseproduserende industri, og har som mål å oppnå effektiv material- og informasjonsflyt i fabrikken. Anvendbarheten av ulike planleggings- og styringmetoder avhenger av etterspørsel, produkt og produksjonskarakteristika, og må tilpasses det gjeldende planleggingsmiljøet i en fabrikk. For vindmøller med sin produktkarakteristikk og krav til håndtering kreves utvikling av nye metoder og verktøy for planlegging. Dette gjelder særlig planlegging og balansering av montasjelinjer med parallelle arbeidsstasjoner, flernivå linjebalansering, samt balansering for å håndtere sekvensavhengige og stokastiske jobbtider.

Sammensetning, transport, installasjon, og igangkjøring av store vindmølleparker er repetitive prosesser med kompleks logistikk. En rask utbygging av vindparker krever verdikjeder som gjør turbininstallasjonsfartøy, fundamentinstallasjonsfartøy, kabelleggingsfartøy, turbiner, fundament, tårn, vindturbinkomponenter tilgjengelig på en effektiv måte. Erfaringer fra olje- og gassindustrien har vist at man kan oppnå betydelige kostnadsreduksjoner ved å effektivisere offshore aktiviteter og ved å utføre så mye som mulig av aktivitetene på land. Dette vil kreve nye eller modifiserte prosesser for sammensetning, transport og installasjon. Samtidig er det en rivende teknologiutvikling for å utvikle større og mer kostnadseffektive vindmøller. Dette krever nye løsninger på kraner, fartøy og utstyr, og kompliserer logistikken ytterligere.

Potensielle prosjektresultat

For at prosjektet skal oppnå hovedmålet, er følgende delmål og leveranser definert:

  • Å utvikle konsepter for effektiv planlegging, styring, og konfigurasjon av produksjon og logistikkprosesser i prosjektverdikjeder
  • Å utvikle en innovasjonsplattform for produksjon og installasjon av vindmøller fra Midt-Norge, som gjennom demonstratorer og case, viser potensialet ved forbedret informasjonsflyt og materialflyt i innkjøp, produksjon, og installasjon av vindmøller
  • Å utvikle modeller og beslutningsstøtte for optimering av fabrikker og verdikjeder for havbaserte vindmøller
  • Å bygge opp et nettverk av regionale og internasjonale forskere og praktikere for felles kompetansebygging og utvikling av nye forsknings- og innovasjonsprosjekter innen project supply chain management

Dette skal resultere i:

  • Mer kostnadseffektiv produksjon, sammenstilling, og installasjon av havbaserte vindmøller
  • Økt ressurseffektivitet og bedre flyt gjennom synkroniserte og optimale verdikjeder
  • Økt konkurranseevne for partnerbedriftene

 

Publisert 22. juni 2012

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Telefon: 98291145
Mobil: 98291145
Epost:

 

Prosjektkoordinator
Ansattinfo mangler

Telefon: 95829944
Mobil: 95829944
Epost: