Om prosjektet
OPTILOG er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) finansiert av deltakende bedrifter og Norges Forskningsråd. I prosjektet samarbeider rørprodusenten Pipelife Norge og grosissten Ahlsell, mens SINTEF ved avdelingene logistikk og industriell økonomi er utførende forskningspartnere.

Hovedmålet med prosjektet er:

Å utvikle en metodikk for etablering av en differensiert og helhetlig verdikjedestrategi for rørprodukter.


Metodikk for etablering av differensiert og helhetlig verdkjedestrategi
OPTILOG skal resultere i en mer kostnadseffektiv verdikjede som i større grad styres basert på sluttkundenes behov. Hele kjeden fra og med produksjon til og med sluttkunde skal sees under ett. Med 2000 varianter krever dette differensierte løsninger der forskjellige produktsegmenter styres og leveres ulikt. Ved å utvikle en metodikk som skal omfatte hele prosessen fra strategisk posisjonering til operativ drift, skal arbeidet med OPTILOG resultere i en mer effektiv verdikjede. Dette skal øke norske rørprodusenter og deres grossister sin konkurransekraft og bidra til å opprettholde rørproduksjon i Norge. Resultatene i OPTILOG vil styrke de nasjonale aktørene i bransjen, samt gi innspill til andre bransjer med tilsvarende problemstillinger. Det er forskningsoppgaver innenfor flere områder som taes inn i OPTILOG.

Det må utvikles styringsmodeller for hvordan produksjon og logistikk organiseres og styres. I verdikjeden Pipelife – Ahlsell består varesortimentet av over 2000 varianter, og dette krever  differensierte løsninger der forskjellige produktsegmenter styres og leveres ulikt. I løpet av de siste årene er det utviklet flere konsepter for økt samarbeid og integrasjon i verdikjeder. I praksis har det vist seg at å skape integrerte verdikjeder har vært utfordrende, og de relativt få eksemplene som finnes fra Europa dreier seg i hovedsak om at integrasjonen har skjedd mellom aktører innenfor eget selskap og med et begrenset antall produkter. Den store variantbredden i rørbransjen gjør integrasjons- og styringsoppgaven ekstra komplisert, og det er behov for å realisere disse konseptene i form av styringsmodeller.

Det må lages kontrakts- og prismodeller mellom aktørene i kjeden. Kontraktene må være slik at partene får incentiv til å tilpasse seg slik at det oppnåes en kostnadseffektiv verdikjede. Dagens situasjon med hensyn til kontrakter mellom aktørene må analyseres, før det deretter utvikles nye modeller. Hensiktsmessige kontrakts- og prismodeller vil være svært viktig for å forhindre sub-optimalisering av verdikjeden

Det skal utvikles optimeringsbaserte beslutningsverktøy. Dette skal gjøres både for dagens verdikjede og for alternative produksjons- og logistikkmodeller. Det skal også utvikles et slikt beslutningsverktøy for grossistens lokaliseringsutfordringer.

 
Effekten av OPTILOG
Effekten av OPTILOG vil være økt konkurransekraft for norske rørprodusenter og deres grossister, og på denne måten vil det bidra til å opprettholde produksjon av rør i Norge. For verdikjeden Pipelife-Ahlsell vil effekten være:
- Minst 5 % reduksjon av kjedens logistikkostnader
- Minst 95 % servicegrad fra Pipelife Norge til Ahlsell Norge
- Minst 10 % økning i totalomsetning i kjeden

OPTILOGs effekter skal oppnås gjennom å realisere følgende delmål :
- En kundestyrt verdikjede for Pipelife-Ahlsell basert på ny styringsmodell
- Metodikk og verktøy for utvikling av produksjons- og logistikkstrategi for verdikjeden Pipelife- Ahlsell
- Det skal utvikles styringsmodeller for integrerte vareproduserende verdikjeder

 

Publisert 4. august 2006