Betydning

Prosjektet vil gi transportetatene kunnskap om automatisk fangst av godsdata – hvordan dette kan gjøres og hvilken betydning korrekte godsdata vil ha i samfunnsøkonomiske beregninger. På sikt kan transportetatene ved å bygge på denne kunnskapen i større grad

  • Ta hensyn til godstransportens betydning for næringslivets konkurransekraft og verdiskapning ved prioritering av infrastrukturprosjekter.
  • Bruke sine budsjetter for drift og utbygging av infrastruktur slik at de gir økt samfunnsnytte.
  • Gjøre en bedre kartlegging av overføringspotensialet fra veg til sjø og bane.

Prosjektet kan på sikt også bidra til at

  • Transportnæringen får en løsning som erstatter dagens ressurskrevende skjemabaserte innrapportering.
  • Transportnæringen kan få bedre arbeidsforhold og reduserte kostnader fordi infrastrukturen blir bedre.
  • Norsk næringsliv får reduserte transportkostnader fordi infrastrukturen blir bedre.

Publisert 1. november 2013