Nye GodsData

Prioriteringer ved planlegging, utbygging og drift av veger, jernbane og terminaler bygger bl.a. på samfunnsøkonomiske beregninger. Beregningene er i dag basert på mangelfulle og dårlig verifiserte data om godstransporten, og disse dataene er skaffet til veie gjennom ressurskrevende manuelle prosesser.

Prosjektet Nye GodsData skal fremskaffe nye og mer effektive løsninger for automatisk og korrekt datafangst fra godstransporten. Dette skal bidra til ny kunnskap om godstransporten i Norge og til et bedre beslutningsgrunnlag for transportrelaterte planprosesser.

Prosjektet Nye GodsData skal

  • Etablere en pilot for automatisk datafangst fra dagligvarebransjens transporter på veg.
  • Utprøve bruk av dataene fra piloten i verifisering og oppdatering av varestrømsmatriser og i samfunnsøkonomiske beregninger.
  • Bruke erfaringene fra piloten til å utrede alternative strategier for automatisk fangst av multimodale godsdata og det potensialet som ligger i automatisk tilgang til slike data.
  • Foreslås nasjonale løsninger for automatisk fangst av godsdata fra veg, sjø og jernbane
  • Foreslå plan for nasjonal realisering.

 Nye GodsData er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) som er støttet av SMARTRANS-programmet i Norges Forskningsråd.