Om prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Norsk prosessindustri vokste frem gjennom hele forrige århundre bygd på rik tilgang til billig elektrisitet fra vannkraft, samt målbevisste investeringer og kompetansebygging fra både stat, kommune og privat næringsliv. I dag har vi en prosessindustri med anlegg og kompetanse i verdensklasse, som leverer metaller, plast, mineraler, kjemiske produkter, papir og brensler av svært høy kvalitet til et globalt marked. Prosessindustri står for 30 prosent av den norske industriens verdiskaping, hvilket er en høyere andel enn i de fleste andre land. Prosessindustrien kjennetegnes av divergerende materialflyt, dvs. få råvarer blir til et større antall halvfabrikata og komponenter. Typiske verdikjeder for prosessering av plast og aluminium er illustrert i figuren under.

Det er særlig materialer i store volum som produseres og eksporteres fra Norge for videreforedling andre steder i verden. Men vi har også bedrifter nedstrøms i verdikjeden som produserer diskrete komponenter som enten selges direkte til sluttkunden eller inngår i større produktstrukturer. I fagterminologien betegnes dette ofte som semi-prosessindustri. Pipelife Norge AS og Raufoss Technology AS er to bedrifter i denne kategorien. De produserer henholdsvis rørsystemer i PVC, PE og PP og hjuloppheng i aluminium. Bedriftene er ledende innen sine bransjer og har i samarbeid med forskningsmiljøer utviklet kunnskap om materialer, teknologi og logistikk som gjør det mulig å utvikle og produsere innovative produkter i verdensklasse. Samtidig opplever de en stadig økende etterspørsel etter flere produkttyper og -varianter. Problemstillingen i MIX er definert som en viktig utfordring for norsk industri gjennom SFI Norman.

 

Overordnede idé

Den overordnede ideen for verdiskaping i MIX er at innovative produksjonsstrategier og teknologier muliggjør bærekraftig produksjon av økende produktmiks i semi-prosessindustri.En stor produktmiks er svært krevende å håndtere i et produksjonssystem som har mange av de typiske egenskapene ved prosessindustri, dvs. er basert på kapital-intensive, store maskiner som er koblet sammen i sammenhengende og spesialiserte produksjonslinjer, med lange og krevende omstillinger. I dag er bedriftene svært dyktige på kostnadseffektiv produksjon av et begrenset antall varianter per produksjonslinje. Den overordnede ideen i MIX representerer et løft fra state-of-the-art til en mer fleksibel produksjonsform som muliggjør produksjon av et større antall varianter med tilsvarende kostnadseffektivitet som dagens høyvolumproduksjon. Dette er illustrert i figuren til høyre.

 

Forventede prosjektresultater

Hovedmålet for forskningsaktivitetene i MIX er:

Å utvikle et nytt produksjonskonsept for effektiv, automatisert variantproduksjon i semi-prosessindustri.

For at prosjektet skal oppnå hovedmålet, er følgende delmål og leveranser definert:

  • Utvikle konsept for effektiv variantproduksjon i semi-prosessindustri
  • Utvikle automatiseringsteknologi og -metode for raske omstillinger og selvjusterende prosesser
  • Utvikle metodikk for lean produksjonslogistikk som understøtter automatisert linjeproduksjon med miks-fleksibilitet
  • Utvikle beslutningsstøtte for sanntids- og hendelsesdreven produksjonsstyring i semi-prosessindustri
  • Implementere forskningsresultatene i prosjektet i form av demonstratorer for automatisert variantproduksjon i verdensklasse

Dette forventes å resultere i:

  • Økt omsetning som følge av prosessforbedringer og et større variantspekter
  • Redusert lagerbeholdning som følge av kortere omstillingstid, mer effektiv planlegging og styring og generelt kortere responstid i produksjonen
  • Reduksjon i operatørtimer for omstilling og materialhåndtering
  • Økt verdiskapning gjennom større margin mellom salgspris og material- og produksjonskostnad
  • Miljøgevinst ved at vrakprosenten ved omstilling reduseres og bedre utnytting av restvarme

Publisert 13. januar 2014