MINFORSK: En nasjonal FoU- og Innovasjonsstrategi, i en internasjonal kontekst!

Den generelle folketalls- og velstandsøkningen på jorden driver etterspørselen og prisen på ulike malmer og mineralske råstoffer stadig oppover. For en rekke malmer og mineraler øker etterspørsel og pris nokså kraftig.

Kinas dominans i flere av malm- og mineralmarkedene medfører en geopolitisk situasjon som uroer både USA og EU og som dermed overvåkes nøye. Gamle reserver aktualiseres på nytt og ny kartlegging iverksettes. EU peker blant annet på Nord-Norge og Barentsregionen som et av de mest spennende og prospektive områdene for sin forsyningssikkerhet av viktige malmer og mineraler.

Som en respons på den økte internasjonale og nasjonale oppmerksomheten på området har SINTEF, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og NTNU i fellesskap tatt initiativ til å starte arbeidet med en nasjonal FoU- og Innovasjonsstrategi. Hensikten med dette er å berede grunnen for fremtidige bevilgninger til FoU- og Innovasjonsrettede tiltak, med spesiell fokus på mineralverdikjeden(e).

Dagens virkemiddelapparat for FoU- og Innovasjon (Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge) har lenge vært uten prioriterte ”programmer” for mineralnæringene (det siste, NORMIN, ble avsluttet i 1996). Det vil være en av målsetningene med en slik FoU strategi å få etablert et nytt program i regi av Norges Forskningsråd. En annen viktig målsetning vil være å få økt kobling mot EUs rammeprogrammer.

Norges Forskningsråd stiller seg positiv til initiativet og vil medvirke gjennom representasjon i styringsgruppen/styringskomiteen.

Mer informasjon.

 

 Noen sentrale linker

Aktuelt