Samarbeidspartnere
  Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritimeer et heleid datterselskap i Kongsberg Gruppen, som er et internasjonalt teknologiselskap med base i Norge. Kongsberg Maritime leverer systemer for posisjonering, overvåking, navigasjon og automasjon til handelsflåte og offshore installasjoner. Avdelingen i Trondheim utvikler og leverer spesialiserte sensorer og instrumenteringsløsninger med skipsautomasjon som det viktigste anvendelsesområdet. Les mer på selskapets hjemmeside.

   
  Noca

Noca leverer utvikling, prototyper, serieproduksjon og sammenstilling av elektronikk på oppdrag fra innovasjonsbedrifter og gründere i høyteknologiske bransjer. Les mer på bedriftens hjemmeside.

 

   
  Roxar

Roxar ASA er et internasjonalt teknologi- og serviceselskap innen olje og gassektoren. Selskapets teknologi bidrar til økt utvinning av petroleumsressurser og reduserte feltutviklingskostander. Eier er i dag Emerson Electric Company. Les mer på bedriftens hjemmeside.

 

   
  Fugro Oceanor

Fugro Oceanor utvikler oseanografiske systemer og tilbyr tjenester innen oseanografi og miljøovervåkning.  Selskapet er mest kjent for sine oseanografiske bøyer som benyttes til mange formål der marine miljøovervåkningssystemer skal etableres eller miljøforhold undersøkes. Les mer på bedriftens hjemmeside.

 

   
  NCEI (Norwegian Centre of Expertise Instrumentation)

 


 

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering. NCEI er en av tolv klynger i det nasjonale NCE-programmet, og finansieres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. De 14 kjernebedriftene i Trøndelag operer innenfor en rekke ulike sektorer, fra offshore, deep-sea instrumentering og havbruk, til transport, energi og helse- og omsorgstjenester. Felles for dem alle er at de leverer avanserte målings-, styrings- og kommunikasjonsløsninger til et globalt marked. Klyngen samarbeider tett med NTNU, Sintef og HiST, og skal bidra aktiv ttil næringsutvikling i regionen.

 

   
  SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

 

   
  HIST

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har vel 7000 studentar og 700 tilsette. Høgskolen er ein av dei største statlege høgskolane i Noreg, med ei lang rekke profesjonsretta studiar. HiST skal vere ein vesentleg kunnskapsprodusent innan helse- og sosialfag, lærarutdanning, teknologi og økonomisk-administrative fag. Forsking og utviklingsarbeidet skal i hovudsak ha basis i regionen sine behov.

 

   

Publisert 27. juni 2011