Om prosjektet

Prosjektets visjon er :

ӌ styrke og videreutvikle en konkurransekraftig midtnorsk
leverandørindustri til et globalt maritimt marked”.

Norge, og spesielt Midt-Norge, har en sterk og viktig industritradisjon som leverandør av varer og tjenester til et globalt maritimt marked. Gjennom det siste tiåret har konkurransekraften til denne leverandørindustrien stadig blitt satt på prøve ettersom hovedmarkedene flytter østover og den globale konkurransen intensiveres. Samtidig vokser nye muligheter frem knyttet til voksende internasjonal sjøtransport og behovet for mer avansert skips- og offshoreteknologi både i Nordsjøen og globalt. For å sikre konkurranseevnen til midtnorsk maritim leverandørindustri må man videreutvikle kompetanse og løsninger for effektive produksjonsprosesser i mer integrerte og responsive verdikjeder.

Kongsberg Maritime, Noca, Roxar og Fugro Oceanor har identifisert felles fremtidige behov knyttet til sine verdikjeder, og vil sammen med NCEI-klyngen (Norwegian Centre of Expertise Instrumentation) og forskningspartnerne SINTEF og HiST realisere et treårig forskningsprosjekt. Prosjektet skal utvikle integrerte og responsive maritime verdikjeder med varige løsninger for utlysningens krav til effektivisering av produksjonsprosesser i maritim næring i form av nye organisatoriske løsninger. Spesifikt vil prosjektet fokusere på fire viktige FoU-områder for fremtidens maritime verdikjeder:

1) Leverandørsamarbeid og -styring
2) Effektiv og responsiv produksjon
3) Nye forretningsmodeller for ettermarkedet
4) IKT-integrasjon i hele verdikjeden

De fire forskningsområdene er illustrert i konseptmodellen nedenfor. Fra dagens situasjon nederst i ”margin-kurven”, med relativt lavt bidrag fra produksjon, kan industrien utvikle seg ved å: (1) øke integrasjonen med leverandører, (2) øke bidraget fra eksisterende produksjonsapparat, (3) utvikle nye forretningsmodeller i ettermarkedet, og (4) realisere bedre totalintegrasjon av logistikk- og teknisk informasjon i verdikjeden

 

Konseptmodell for MARGIN-prosjektet

Overordnet idé

Resultatene i prosjektet vil først materialisere seg i form nye forretningsmodeller og forbedrede produksjonsprosesser hos partnerbedriftene. Erfaringene og resultatene fra prosjektet vil videre spres til industrien gjennom klyngesentrene NCEI i Trøndelag og NCEM i Møre og Romsdal (Norwegian Centre for Excellence Maritime). Resultatene vil også utnyttes i utdanning av studenter ved NTNU, både gjennom ordinære forelesninger og gjennom studentoppgaver og veiledning av disse. Gjennom publikasjoner ved internasjonale konferanser og i tidsskrifter, vil resultatene utnyttes til å videreutvikle den teoretiske kunnskapen som tas frem.

Innovasjon/nyhetsgrad

Prosjektets viktigste innovasjon er nye modeller og løsninger for effektiv produksjon i engineer-to-order verdikjeder, dvs. verdikjeder av produkter som designes og utvikles etter kundens ønske og som det ofte bare produseres ett eller noen få stykk av. Utvikling og produksjon av maritime instrumenter er slike verdikjeder. Innen forskning på effektivisering av produksjon og verdikjede har slike bransjer imidlertid vært neglisjert til fordel for bransjer med masseproduksjon av standardprodukter som biler og mat. Løsninger for standardprodukter danner et godt utgangspunkt, men de må tilpasses de karakteristiske trekkene til engineer-to-order verdikjeder. For eksempel fokuserer mange av de eksisterende modellene i stor grad på lagerreduksjon, mens hovedfokus i engineer-to-order verdikjeder bør ligge mer på tid og kvalitet. Med denne ideen vil prosjektet ta for seg både produksjon og oppstrøms- og nedstrøms aktiviteter, og i tillegg utvikle metodikk for effektiv bruk av IKT til støtte av disse aktivitetene.

Kunnskapen og løsningene som skapes i prosjektet vil dermed ha høy nyhetsgrad både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De er av sentral betydning for partnerbedriftene og andre bedrifter i NCEI-klyngen, men også for andre norske produsenter av høyteknologiske produkter og internasjonale aktører.

Publisert 27. juni 2011

Marco Semini

Mobil: 93058081
Epost:

 

Ottar Bakås

Telefon: 73593137
Mobil: 97193786
Epost: