CENTRE OF ECOTOXICOLOGY AND EXPERIMENTAL BIOLOGY

Effects of marine diesel on Calanus species
Around Svalbard the use of heavy bunker fuel oils are banned, and only marine diesel is allowed as fuel for boats. This project was conducted in August 2010, funded by the Svalbard Environmental Protection Fund and aimed at investigating potential effects of accidental spills of marine diesel to the Arctic copepod Calanus glacialis. Comparison of effects between Calanus glacialis and Calanus finamrchicus was made as identical studies were conducted on both species.

Dette prosjektet hadde som formål å skaffe til veie data som skal hjelpe forvaltningen i å evaluere potensielle effekter av uhellsutslipp av marin diesel. Kjemiske analyser av marin diesel viste stor andel flyktige komponenter og relativt lave konsentrasjoner av PAHer og tunge oljekomponenter, noe som tilsier at sannsynligheten for tilgrising av strender etter et utslipp er lave etter et utslipp på sjø. Dette avhenger selvfølgelig av avstanden til land fra utslippsstedet. Giftighetstester av marin diesel på to hoppekreps; ishavsåte (Calanus glacialis, 2 °C) og raudåte (Calanus finmarchicus, 10 °C), viste at ishavsåte var mest tolerant, og også mer tolerant enn ”gjennomsnittelig krepsdyr” som benyttes i dagens modeller. Analyser av den molekylære forsvarsmekanismen og biomarkøren glutathione S-transferase (GST) i hoppekreps etter eksponering for marin diesel viste at ishavsåte responderer mer enn raudåte, og dette kan derfor også være en forklaring på hvorfor ishavsåta virker mer tolerant. Prosjektet skaffet også til veie data på fettinnhold av Arktisk hoppekreps som kan benyttes videre til videreutvikling av modellene, siden fettinnhold er en av faktorene som avgjør i hvor stor grad eksponering for oljekomponenter er akutt giftige.

Report can be downloaded here.

Sysselmannen på Svalbard

Published February 2, 2011

Calanus finmarchicus - a new and relevant test species for assessing effects of toxicants and climate changes in the marine environment.