Arbeidspakker

Prosjektet vil bestå av fem ulike arbeidspakker:

H1 - WP1: Bygging av modell. Modellen er en kohort type overlevelsesmodell, basert på enten Herz funksjonen, Weibull funksjonen, eller lignende.

 H2 - WP2: Det vil bygges en kalibreringsfunksjon for levetidskurver, basert på Bruaset et al. (2017) sitt matematiske grunnlag og Okstad (2016) sin excel-baserte modell. I tillegg vil det bygges en nasjonal database for levetidsfunksjoner. Disse kan brukes av alle landets kommuner som ikke har data nok tilgjengelig til å kalibrere sine egne levetidskurver.

H3 - WP3: En standardisert prosess vil etableres for hvordan man skal sammenligne ulike fornyelses- metoder og strategier mhp. bærekraft. Indikatorverdier spredt over de tre bærekraftdimensjonene som er representative for norsk vannbransje vil inkluderes i veilederen for å bistå kommuner i å implementere de mest bærekraftige fornyelsesstrategiene.

 H4 - WP4: Litteratur- og intervjustudie blant andre fagområder og andre infrastrukturer for å avdekke hva slags metoder og verktøy som benyttes der for å vurdere og beregne fremtidig vedlikeholdsbehov. Mulige interesseområder ligger innenfor Avinor, Forsvarsbygg, Statsbygg, energibransjen og oljebransjen.

 H5 - WP5: Pilotstudien vil sammenstille kunnskap og teste ut verktøyene underveis som de blir testferdige. Tilbakemelding vil gå tilbake til teamet som jobber med verktøyene slik at de eventuelt kan forbedres faglig og brukermessig. Denne vurderings- og tilbakemeldingsprosessen er en såkalt iterasjonsprosess.