AUTOMED; fra pilletrilling til automatisk forsyning av medisiner - fra produsent til apotek

Om prosjektet
AUTOMED er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) finansiert av deltakende bedrifter og Norges Forskningsråd. I prosjektet samarbeider legemiddelgrossisten Holtung, Alliance-apotekene, legemiddelleverandøren Actavis og legemiddelprodusenten Inpac, mens SINTEF er utførende forskningspartner.

Deltakernes mål for AUOTMED-prosjektet er å oppnå en:

⇒ Radikal forbedring av vareforsyningen i verdikjeden fra produsent og ut til kunder i apotek gjennom utviklingen av et nytt konsept for automatisk vareforsyning

 

 Ny virkelighet i apotekbransjen

Apotekbransjen har vært gjennom en omfattende endring de siste årene. Den nye apotekloven som kom i 2001 medførte en betydelig liberalisering av markedet, særlig ved at restriksjoner med hensyn til eierskap til apotek ble opphevet. Dette har blant annet ført til kjededannelser, internasjonalisering, integrasjon av grossist- og detaljistleddet, nyetablering av apotek, kostnadspress, og utvidelse av produktsortiment.

Nyskapende samarbeid

På basis av dette ble AUTOMED-prosjektet initiert for å studere hvordan en kan oppnå en radikal forbedring av vareforsyningen i verdikjeden. Dette skal blant annet skje gjennom automatisk vareforsyning - et konsept som innebærer at etterspørsel fra sluttmarked fanges opp gjennom point-of-sale (POS)-data på utsalgssted. Denne informasjonen bringes deretter videre bakover i forsyningsskjeden, via grossist til produsent, ved hjelp av IKT og etter et regelsett som spesifiserer hvor informasjonen skal behandles, og hvordan og hvilke aksjoner som skal iverksettes. Informasjonen behandles automatisk og utløser signaler som iverksetter fysiske aksjoner i form av produksjon, plukk på lager og transport til utsalgssted. Vi snakker med andre ord om en selvregulert forsyningsprosess.         

Automatisk vareforsyning

Forsyningsprosessen, spesielt i handelsbransjer, er en av kjerneaktivitetene i verdikjeden. Operative forsyningsaktiviteter som innkjøp, bestilling og ordrehåndtering er ofte omfattende, rutinemessige aktiviteter som gjerne gjentas i flere ledd i verdikjeden. AUTOMED-prosjektet ser på muligheten til å eliminere en rekke av disse aktivitetene gjennom automatisering av informasjonsflyt og prosedyrer i verdikjeden – med andre ord større grad av selvstyring gjennom bruk av regelsett, signaler og IKT.

Utfordringen i denne forbindelsen ligger i å oppnå en strømlinjet og slank forsyningsprosess som samtidig er fleksibel nok til å kunne tilby kunden rett vare, på rett sted, til rett tid og med en konkurransedyktig pris. Samtidig gir ny kunnskap, konsept og teknologi muligheter til å ta i bruk helt andre løsninger enn tidligere, og til å starte innovasjonsprosesser som vil løse fremtidens behov. Forskning på automatisert vareforsyning er viktig for å styrke bedriftenes konkurranseevne og verdiskapning i et marked som i løpet av en 3-årsperiode har endret seg fra et tilnærmet monopol til fri konkurranse.      

Automatisk vareforsyning skiller seg fra andre samarbeidskonsept gjennom at det:

  • Inkluderer samtlige aktører i verdikjeden
  • Baserer seg på et regelverk av prinsipper og avveielser og dermed skal være selvregulert
  • Er integrert med den fysiske vareleveransen

Styrestudio

Prosjektet søker i tillegg å utvikle et instrument - styrestudio - som setter bedriftene i stand til å styre forsyningen på best mulig måte. Fokuset vil være på å skape et samarbeidsklima i verdikjeden som muliggjør sanntids informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden, og å oppnå felles retningslinjer for hvordan informasjonen skal behandles og hvilke aksjoner som skal taes.

Gjennom at løsningen i tillegg utvikles for visualisering, vil den være et viktig redskap for å treffe bedre beslutninger, oppnå høyere fleksibilitet og servicegrad, identifisere overlappende aktiviteter, kostnadsreduksjoner og kritiske avhengigheter.

Prosjektresultater

Aktivitetene i prosjektet vil fokusere på følgende deltaktiviteter:
• Modellering og analyse av forsyningskjedens prosesser
• Utvikling av konsept for automatisert vareforsyning (styring, prosesser, styringsindikatorer og teknologi)
• Vurdering av samarbeidsformer, kontraktmodeller og incentivmekanismer i forsyningskjeder
• Utvikling av styrestudio for automatiserte forsyningskjeder
• Etablering av en metodikk basert på resultater og erfaringer fra prosjektet

Støtte fra Norges Forskningsråd

Prosjektet finansieres av deltakerbedriftene og Norges Forskningsråd, med SINTEF som utførende forskningspartner. Aktivitetene startet i februar 2005 og vil pågå til og med april 2008.Publisert 4. august 2006

Et forskningsprosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd