Hovedvindu – Tabell over bygninger

Hovedvinduet viser alle bygningene som er lastet inn i Støybygg, og gir tilgang til en rekke valg for å laste, lagre, og redigere bygninger.

Figurene under viser hhv. første og siste halvpart av tilgjengelige kolonner. (Klikk på et element i figuren for å gå direkte til det aktuelle avsnittet)


meny navigering bygningtabell statuslinje

Menylinje

Menylinjen har følgende elementer:

Knapperad for navigering og behandling av bygninger

Knapperaden viser brukeren hvilken bygning som er aktiv, og lar brukeren navigere forover og bakover i listen, og til første eller siste bygning. Når brukeren endrer aktiv bygning vil informasjonen i alle Støybygg-vinduer oppdateres automatisk.

Det er også knapper for å opprette () en bygning, og fjerne () eller kopiere () aktiv bygning. Fjerning av bygninger påvirker bare bygninger i minnet og vil ikke fjerne bygningen fra databasen når Lagre data velges i menyen. For å fjerne en bygning fra databasen må brukeren krysse av i kolonnen Slett fra database i tabellen over bygninger, og deretter velge Lagre data.

Ved oppretting og kopiering av en bygning må brukeren angi bygningsnummeret til den nye bygningen. En advarsel vil bli gitt dersom brukeren angir et bygningsnummer som allerede eksisterer blant bygningene i minnet. Støybygg vil akseptere at to eller flere bygninger har samme bygningsnummer, men ved lagring til database vil man få en feilmelding dersom dette er tilfelle. Årsaken er at bygningsnummer brukes som unik ID (primærnøkkel) i databasen.

Nedtrekkslistene for situasjon og kilde lar brukeren velge hvilken situasjon og kilde som skal være aktiv. Disse valgene påvirker automatisk alle relevante vinduer, og lagres også i brukerinnstillingene. Valgt situasjon og kilde vil derfor være aktiv neste gang Støybygg startes.

Følgende knapper er tilgjengelige for å åpne undervinduer i Støybygg:

Knappen Rapport lar brukeren velge hvilken type rapport som skal lages, og åpner deretter et vindu som viser rapporten, med mulighet for lagring og utskrift.

Tabell over bygninger

Tabellen over bygninger viser den viktigste informasjonen for hver bygning. Som figurene øverst viser er det mange kolonner. For å forenkle navigeringen er de to første kolonnene (Byggnr og Adresse) "låst" slik at de alltid er synlige selv når brukeren navigerer mot høyre.

Merk følgende om kolonnene i tabellen:

Statuslinje

Statuslinjen har følgende innhold:


Denne hjelpefilen viser figurer med data fra reelle bygninger. For å illustrere bruken av Støybygg er bygningenes data i mange tilfeller modifisert, og viser derfor ikke nødvendigvis bygningenes reelle støyverdier.

Versjon 1.2. SINTEF IKT 20111209/RTR