Om prosjektet
OPTILOG II er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) finansiert av deltakende bedrifter og Norges Forskningsråd. I prosjektet samarbeider rørprodusenten Pipelife Norge, grosissten Ahlsell og entreprenøren NCC Construction, mens SINTEF ved avdelingene logistikk og industriell økonomi er utførende forskningspartnere.

 

Hovedmålet med prosjektet er:

"Å utvikle en metodikk og løsninger for etablering av en differensiert og lean verdikjede for leveranser til bygg og anleggsvirksomhet." 

OPTILOG II skal bygge på oppnådde forskningsresultater og pågående forskning i dagens forskningsprosjekt, OPTILOG. Fokus i prosjektet er byggeplassens krav til effektiv logistikk og hvordan disse kravene forplanter seg bakover i kjeden.

 

Metodikk for etablering av en differensiert og lean verdikjede
OPTILOG II skal resultere i en verdikjede som er mer effektiv i hvert av leddene produsent, grossist og entreprenør. Prosjektet skal bidra til reduserte kostnader gjennom bedre byggelogistikk og differensiert vareforsyning. Differensiering vil bestå i ulike samarbeidsmodeller, framføringsveier og styringsprinsipp. Sentralt i utvikling av løsninger vil være overføring av elementer fra lean production til anvendelse i byggebransjen.

Prosjektet skal sikre norske rørprodusenter og deres grossister og entreprenørens sin konkurransekraft og bidra til å opprettholde industriell, bærekraftig utvikling i Norge. Resultatene i OPTILOG II vil styrke aktørene i verdikjeden, samt gi innspill til andre verdikjeder i bransjen. En forutsetning for prosjektet er at verdikjedens logistikkostnader målt i pris til anleggsplass minst må være konkurransedyktig med en forsyningsløsning etablert av NCC alene.

 

Overordnet ide
Utgangspunktet eller den bærende ideen i dette prosjektet er at det finnes samarbeidsløsninger mellom produsent, grossist og entreprenør som vil gi mer effektive og kostnadsbesparende løsninger enn hva entreprenøren klarer å etablere alene. Da hver byggeplass er unik og hvert byggeprosjekt er one-of-a-kind (en-stykk) har hvert prosjekt ulike behov for varer og tjenester på byggeplassen. Verdikjeden må i større grad tilpasses byggeplassens skiftende behov, og kunne tilby et ”knippe” framføringsveier med ulike leverings- og prisbetingelser. Det er for eksempel stor forskjell på store leveranser av produkter som lagres på byggeplassen, og just-in-time leveranser av mange varianter i små volum.

  

Effekten av OPTILOG II

Ambisjonene i OPTILOG II er betydelig økt i forhold til det opprinnelige prosjektet både i forhold til effekter for verdikjeden og overføringspotensial til andre bransjer. For verdikjeden Pipelife-Ahlsell-NCC vil effekten av OPTILOG II være:

 

 • Oppnå servicegrad på minst 99 % til sluttleddet i verdikjeden (NCC)
 • Reduksjon av lagerbeholdninger i kjeden med minst 30 %, og vesentlig reduksjon av arealbehov
 • Mer effektiv transport og dermed reduserte håndteringskostnader på lager med 5 %
 • Reduksjon av verdikjedens totale logistikkostnader med minst 10 %

Effektene av OPTILOG II skal oppnås gjennom å realisere følgende delmål:

 

 1. kunnskap om effektiv forsyning av bygge og anleggsvirksomhet
 2. produksjons- og logistikkstrategi for verdikjeden Pipelife-Ahlsell-NCC
 3. overføring av lean prinsipper til byggebransjen
 4. faktabaserte modeller for evaluering av forsyningsmåte til bygg og anlegg.
 5. styringsmodell for differensiert forsyning av bygge og anleggsvirksomhet.
 6. metodikk og verktøy for utvikling av diffrensiert og lean verdikjede for leveranser til bygg og anleggsvirksomhet
 7. 6 faglige publikasjoner

Publisert 15. august 2007