Nordområdene står overfor store utbygginger og aktiviteter i de kommende tiår. Dette gjelder

  • Nord-Russland/Sibir (olje, gass, Shtokman)
  • Finnmark (generell infrastruktur, ilandføring fra norsk sokkel, omlasting av varer og gods til og fra Russland)
  • Svalbard (nye kull-områder)
  • Alaska (olje, gass, generell næringsvirksomhet)

Utbyggingsprosjektene kommer i overskuelig framtid til å være preget av punktutbygginger med høy infrastrukturintensitet i et avgrenset område (eksempelvis Melkøya, Teriberka) og én hovedansvarlig institusjon som utbygger.

Utfordringene ved utbygging av kystområdene i arktiske strøk kan deles inn i

  • miljømessige (forurensing, endring av et fragilt dyre- og planteliv)
  • konstruksjonsmessige (ekstreme pålastninger fra vind, bølger og is, ekstrem kulde)
  • logistikkmessige (tilgjengelighet av infrastruktur, byggematerialer, arbeidskraft, osv).

SINTEF har her et stort potensiale når det gjelder å finne løsninger for spesielle problemstillinger.

 

Nyheter