Om Nexus

NEXUS er et forskningsprosjekt som har fått støtte fra Samrisk II-programmet i Forskningsrådet for perioden 2014 til 1/7-2017. Ref søknad, artikkel i GEMINI og Adresseavisen. Samrisk II-programmet har som formål å: "øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter og personvern ivaretas".

NEXUS omhandler "The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror". Hovedmålet i NEXUS er å vurdere i hvilken grad lærdom fra 22.07 angrepet har blitt omsatt til konkrete tiltak for å øke samfunnets sikkerhet og beredskap. Sentrale spørsmål for prosjektet er bl.a:

  • Hvordan har hovedkonklusjonene fra 22. juli-kommisjonen blitt gjort om til konkrete tiltak på de forskjellige nivåene? (Er det tatt tak i fundamentale utfordringer?)
  • Hvilke aktører oppfattes som driverne for å få implementert tiltakene via konkrete aksjoner?
  • Har lærdommen fra 22.7. ledet til endringer i kulturen til aktørene som er involvert i samfunnssikkerhet og beredskap?
  • Hvilke rammebetingelser støtter eller hindrer risiko-kommunikasjon, samarbeid, koordinering og handlingskraft og mellom aktørene?

NEXUS styres fra NTNU/SINTEF med deltakere fra NTNU, SINTEF og Safetec. Prosjektgruppen skal intervjue bl.a. Justis- og beredskapsdepartementet, Det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet, Fylkesberedskapssjefene, Politi og sentrale aktører i Sør Trøndelag og Vest Finnmark.

Gjennomførte aktiviteter

Nexus "International Workshop / Seminar" med den internasjonale samarbeidsgruppen, i Trondheim den 3. september 2014. (1. Agenda, 2. Rollenhagen - Safety Culture, 3. Sarriegi - The Nexus project)

Intervju er gjennomført med Justis- og beredskapsdepartementet, Det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet, Fylkesberedskapssjefene, Politi og sentrale aktører i Sør Trøndelag og Vest Finnmark.