Nexus

NEXUS er et forskningsprosjekt som har fått støtte fra Samrisk II programmet i Forskningsrådet for perioden 2014 til 1/7-2017. Ref. søknad, artikkel i GEMINI og Adresseavisen. Samrisk II programmet har som formål å: "øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter og personvern ivaretas".

NEXUS omhandler "The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror". Hovedmålet i NEXUS er å vurdere i hvilken grad lærdom fra 22.07 angrepet har blitt omsatt til konkrete tiltak for å øke samfunnets sikkerhet og beredskap.

NEXUS styres fra NTNU/SINTEF med deltakere fra NTNU/IØT, NTNU Samfunnsforskning/Studio Apertura, SINTEF og Safetec. Prosjektgruppen skal intervjue bl.a. Justis- og beredskapsdepartementet, Det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet, Fylkesberedskapssjefene, Politi og sentrale aktører i Sør Trøndelag og Vest Finnmark.

Bildet kan ikke lastes.

Møtekalender / Aktiviteter