Norwegian

Et rammeverk for å redusere risikoen knyttet til jordskred og flomskred på grunn av nedbør

Nyere klimatrender har ført til at det norske samfunnet opplever ekstraordinære utfordringer. En av disse er hyppige og store hendelser innen geofarer, som jordskred, snøskred og flomskred. Klimaprognoser for Norge indikerer en økning i hyppigheten av utløsende hendelser for geofarer som ekstreme hendelser av nedbør, snøsmelting og temperaturendringer. Samtidig forventes det at andelen av befolkningen og infrastrukturen som er sårbar for geofarer kommer til å vokse i takt med befolkningsveksten. Økningen i hendelser innen geofarer fører til at umiddelbare kunnskapsbehov må dekkes, og dette vil gi muligheter for en endring til et klimabevisst, bærekraftig, voksende og velstående norsk samfunn.

Dette prosjektet sikter på å redusere samfunnsrisikoen av geofarer som følge av klimaendringer med bruk av digital teknologi innenfor et nytt Rammeverk for Evaluering av Geofarer. Rammeverket vil først og fremst fokusere på å redusere risikoen knyttet til jordskred og flomskred på grunn av nedbør. Utviklingen av dette nye rammeverket vil bli styrt med hensyn til potensielle utvidelser til andre typer av geofarer i fremtidige studier. Utvidelsen av rammeverket vil bli støttet av et bredt spekter av muligheter i vurdering av geofarer som er gitt av de siste utviklingene i "Internet of Things" (IoT) for miljøapplikasjoner. Miljøapplikasjoner av IoT vil støtte reduksjon av geofarerisiko i det nye rammeverket gjennom utvikling av (a) avansert teknologi for overvåking av geofarer, (b) forbedrede geofare- og klimamodeller, og (c) nye tekniske/økonomiske muligheter. Avdekking av disse kunnskapsbehovene vil bidra til at beslutningstakere og byggherre får direkte innblikk i klimaendringers påvirkning av geofarer, utvikling av robuste metoder for prediksjon av geofarer, bruk av tidlige varslingssystemer, og implementering av pålitelige risikoreduserende tiltak.

Prosjektet involverer forskningsinstitusjonene SINTEF, NTNU, og MET, industrielle partnere Nordic Semiconductor, Telia, og Geonor, og offentlige partnere NVE og SVV.