BACKGROUND
Vi bidrar til Norges industrielle fremtid!

Kunnskapsbasert og skreddersydd produksjon, basert på medvirkning og samarbeid, fremheves gjerne som et område der Norge har betydelig konkurransekraft og vekstpotensial. Mens tradisjonell masseproduksjon utkonkurreres av lavkostland, har Norge store muligheter innenfor denne typen produksjon, gjennom å utnytte høy kompetanse i samspill med avansert teknologi, innovative løsninger og unike ledelsesmodeller.  

I dag finnes det i liten grad velutviklede konsepter for industrialisering og effektivisering av kunnskapsbasert og skreddersydd produksjon. For at Norge skal være konkurransedyktig under disse betingelsene må det utvikles nye produksjonskonsept med tilhørende metodikk, system og løsninger. Prosjektet IDEELL FABRIKK skal utvikle akkurat et slikt konsept med løsning for norske bedrifter som utvikler, produserer og leverer høyteknologiske produkter. 

En rekke produksjonskonsepter eksisterer for ordinære masseproduserte produkter, og tilsvarende finnes det en rekke konsepter for nettverksamarbeid og levering av slike produkter. Et problem er at eksisterende konsepter i liten grad er tilpasset prosjektorientert produksjon av høyteknologiske produkter. Det er derfor behov for å utvikle konsepter for hva som er ”best practises” for denne type industri. Videre er det behov for å utarbeide metodiske rammeverk for utvikling av en helhetlig produksjonsstrategi for slike virksomheter. Metodikker for utvikling av produksjonsstrategier finnes det flere av, men det er ingen eksisterende metoder som gir støtte for evaluering og valg av best practices. Det er heller ingen som i tilstrekkelig grad ivaretar de spesielle utfordringene man står ovenfor ved produksjon og levering av høyteknologiske produkter.

Verdensmarkedet for høyteknologiske produkter kjennetegnes av ekstreme krav til produktsikkerhet, leveringsevne og innovasjon. For å lykkes i dette markedet må leverandørene vinne på fire dimensjoner: Kvalitet, responsevne (hurtighet og presisjon), kompetanse og samarbeid. På tross av kostnadene som er forbundet med Produksjonssted Norge, er det nettopp i slike markeder norske bedrifter har forutsetninger for, og muligheter til, å vokse i fremtiden.

For å utvikle det norske produksjonskonseptet for høyteknologiske skreddersydde produkter fokuseres det på fire tilstøtende forskningsområder: Styring, Informasjon, Organisering og Utvikling. Rammeverket for forskningsinnhold er illustrert i figuren under.

Skriv inn alternativ tekst her.

Publisert 9. juni 2008

Et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) er en prosjekttype som det gis finansieringsordning fra Norges Forskningsråd. Formålet er at prosjekt skal i næringslivet utløse Forskning og Utvikling- aktiviteter som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskapning. Mer informasjon om denne type søknad finner en på Forskningsrådets hjemmesider her

 Felles logo