EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns

Miljøkostnader ved boligutvikling – hvordan påvirker ulike bosetningsmønstre miljøet?

Det pågående forskningsprosjektet EE Settlement skal i løpet av tre år gi svar på hvordan man kan beregne og ta hensyn til energiforbruk i et livsløpsperspektiv i bygg og omkringliggende infrastruktur, og hvordan energibruk og klimagassutslipp endrer seg med ulikt bosettingsmønster i norske kommuner. En enebolig i et spredtbygd område trenger ikke bare mer energi til oppvarming enn en blokkleilighet i byen. I områder med spredt bebyggelse trenger man også mer veier, parkeringsplasser og infrastruktur som vann, avløp og strømnett. Dessuten blir kostnader for kommunale tjenester som søppeltømming og snørydding høyere enn i områder med tettere bebyggelse. Ikke minst blir det mer trafikk jo mer spredt menneskene bor.

Vi vet lite om energibruk til infrastruktur

Vi vet mye om energibehov i ulike bygningstyper, og også en god del om trafikk som genereres av ulike bosettingsmønstre.

– Vi vet derimot nesten ingenting om hvor mye energi som går med til å bygge utomhusanlegg, alle disse veiene og hele den nødvendige infrastrukturen rundt boligene. Dette vil prosjektet EE Settlement rydde opp i, sier prosjektleder Michael Klinski.

Forskningsprosjektet skal skaffe fram grunnlagsdata om bundet energi og kostnader tilknyttet ulike bygningstyper og bosettingsstrukturer, inkludert bundet energi til tilhørende infrastruktur og utomhusanlegg. Bundet, innebygd eller "grå" energi er den energien som er nødvendig for å produsere, transportere og installere materialer for bygget, utomhusanlegget og infrastrukturen. Begrepet inkluderer også energi på byggeplassen samt for vedlikehold og utskifting av komponenter.

Beregningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling

Basert på framskaffet grunnlagsdata, samt data for energi i drift, kostnader og generert trafikk, skal det utvikles et nettbasert verktøy som viser beregnet energibehov, klimagassutslipp, kostnader og trafikk for typiske bygninger og bosettingsstrukturer. I tillegg vil prosjektet analysere rammebetingelsene som påvirker folks boligpreferanser og kommunale beslutninger om boligutvikling. Verktøyet og veiledere med anbefalinger skal hjelpe myndigheter og fagfolk i arbeidet for mer bærekraftig by- og regionutvikling.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Transportøkonomisk institutt (TØI), Kristiansand kommune, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og to partnere fra Wien som tidligere har utviklet anbefalinger og verktøy for Østerrike. Prosjektet finansieres av Forskningsrådet og er et av seks prosjekter som har fått tildeling gjennom BYFORSK-programmet. Kristiansand kommune, SINTEF Byggforsk og NAL bidrar dessuten med egeninnsats. Prosjektet startet opp høsten 2017 og pågår fram til høsten 2020.

Read more about the EE Settlement Project

 

Project participants

Selamawit Mamo Fufa

Seniorforsker
+47 46 63 47 80
Navn
Selamawit Mamo Fufa
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 46 63 47 80
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

James Kallaos

Postdoctoral Fellow
+47  463 53 864
Navn
James Kallaos
Tittel
Postdoctoral Fellow
Organisasjon
OsloMet / SINTEF

Øystein Bull-Hansen

Fagansvarlig
+47 481 13 596
Navn
Øystein Bull-Hansen
Tittel
Fagansvarlig
Organisasjon
Bylivsenteret

Kamal Azrague

Seniorforsker
+47 98 84 68 32
Navn
Kamal Azrague
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 98 84 68 32
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Øystein Engebretsen

Forsker II
+47 48959411
Navn
Øystein Engebretsen
Tittel
Forsker II
Organisasjon
Transportøkonomisk institutt

Iratxe Landa Mata

Research Officer
+47 46779204
Navn
Iratxe Landa Mata
Tittel
Research Officer
Organisasjon
Transportøkonomisk institutt

Erik Sandsmark

Rådgiver
+47 930 31 111
Navn
Erik Sandsmark
Tittel
Rådgiver
Organisasjon
Kristiansand kommune

Rolf Barlindhaug

Forsker I
+47 92884955
Navn
Rolf Barlindhaug
Tittel
Forsker I
Organisasjon
Oslo Metropolitan University

Georg Neugebauer

Senior Scientist
+43 1 47 654 85519
Navn
Georg Neugebauer
Tittel
Senior Scientist
Organisasjon
BOKU

Petra Busswald

CEO
+43 69910095167
Navn
Petra Busswald
Tittel
CEO
Organisasjon
Akaryon