Introduksjon

Vi ønsker å etablere et nettverk med ledende norske aktører for å fremme fagområdet "prestasjonsmåling" innenfor bygg og anlegg. Formålet med nettverket er å legge til rette for at organisasjoner og bedrifter i den norske BA-næringen skal kunne drive et målrettet utviklingsarbeid for å forbedre prestasjonene og produktiviteten, gjennom realistiske målinger av faktiske prestasjoner i arbeidsprosesser og prosjekter.

Figuren viser grunnlag og hensikt med prestasjonsmåling.
Figuren viser grunnlag og hensikt med prestasjonsmåling.

Nettverket skal:

 • Være en møteplass for samarbeid, nytenkning, erfarings- og kunnskapsutveksling og formidling på tvers av bedrifter i den norske BAE-næringen.
 • Etablere samarbeid og koordinering mellom forskere og bedrifter og igangsette initiativer for identifisering av felles/tilgrensende FoU-problemstillinger på tvers av bedrifter i BAE-næringen.
 • Utvikle 6 BIA-prosjekter knyttet til prestasjonsmåling i byggenæringen basert på identifiserte FoU-idéer og et helhetlig perspektiv på produktivitet i BAE-næringen.

Målet er å søke på hver utlysning for IPN-prosjekter og KPN-prosjekter.

Sentrale aktiviteter i nettverket er:

 • Gjennomføring av utvalgte grunnlagsstudier
 • Ta kontakt med og invitere entreprenører og utførende (f.eks. medlemmer i BNL og EBA) til å delta i workshops og møter
 • Workshops og frokostmøter om prestasjonsmåling som forbedringsverktøy
 • Bruk av spesifikke prestasjonsmålingsverktøy (f.eks. CII 10-10 program)
 • Formidlingsaktiviteter

Samarbeidspartnere

 • NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap og teknikk
 • Byggenæringens landsforening
 • Statsbygg
 • EBA Landsforeningen Bygg og anlegg Trøndelag
 • JernbaneverketRambøll Norge as
 • ÅF Reinertsen asStatnett SF
 • Kruse Smith Entreprenører as Avd. Øst
 • Mustad Eiendom as
 • Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter MNAL as
 • Catenda asVeidekke Næring as
 • Backe Entreprenør as
 • Hjellnes Consult as

Nyheter

Målrettet forbedringsarbeid i BA-næringen

En forutsetning for å drive målrettet forbedringsarbeid er å kunne måle effekten av de tiltakene som blir satt ut i livet. Bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen) mangler imidlertid pålitelige og omforente målesystemer for produktivitet og prestasjonsmåling. Det viser seg også at det er vanskelig å måle effekter og prestasjoner i prosjekter hvor mange ulike virksomheter deltar Det er behov for aktivt og dynamisk bruk av verktøy som måler prestasjoner både på nærings-, bedrifts-, prosjekt- og prosessnivå, som en kontinuerlig foredringsprosess.

Nettverket som har "prestasjonsmåling" i bygg og anleggsnæringen som hovedfokus,skal samle FoU-miljøer og organisasjoner og bedrifter i bygg og anlegg næringen.Det skal stimulere til samarbeid, erfaringsdeling, erfaringsutveksling og til prosjektsøknader på områder som er forankret i bedriftene. Nettverket skal legge forholdene til rette for målrettet forbedringsarbeid i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring ved å gi næringen:

 • Hensiktsmessige prestasjonsindikatorer
 • Praktiske måleverktøy for de ulike aktørene i næringen
 • Et kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av både prestasjonsmåling og målrettet forbedringsarbeid

Sentrale aktiviteter i nettverket er:

 • Gjennomføring av utvalgte grunnlagsstudier Ta kontakt med og Invitere entrepreneurer og utførende (for eks. BNL og EBA medlemmer) til å delta i workshops og møter
 • Workshops og frokostmøter om Perastasjonsmåling som en forbedringsverktøy
 • Bruk av spesifikk prestasjonsmålings verktøy (for eks CII 10-10 programm)
 • Formidlingsaktiviteter

Det overordnede formålet er å legge til rette for organisasjoner og bedrifter i norsk BAE næring skal kunne drive et målrettet utviklingsarbeid for å forbedre prestasjonene og produktiviteten gjennom realistiske målinger av faktiske prestasjoner i arbeidsprosesser og prosjekter. Et viktig perspektiv for nettverkets arbeid er bruk av et verktøy som måler prestasjoner både på nærings-, bedrifts-, prosjekt- og prosessnivå.