Til hovedinnhold
Norsk English

Research Scientist/Senior Research Scientist – Hydrogen embrittlement

Research Scientist/Senior Research Scientist – Hydrogen embrittlement

The interest in hydrogen as an energy carrier is growing, and it is important to secure a safe transport, storage and use, for which we need to understand how hydrogen affects materials. We are looking for a competent scientist with interest in how hydrogen may affect the integrity of metals.

Our research group Materials Integrity and Welding is located at the NTNU university campus in Trondheim and currently consists of 25 highly qualified members with skills in hydrogen embrittlement, fatigue, fracture mechanics, and welding. We have an extensive research activity which covers materials testing in different environments and numerical simulations of mechanical response. In our laboratories, hydrogen is traditionally induced through electrochemistry, but this year we are also installing equipment for mechanical testing of materials properties in a hydrogen gas ambience with high pressure and temperature. We also perform tests in other environments. Our projects range from smaller test and damage evaluations to research projects with durations of several years. In these projects we contribute to the green transition in Norway and Europe within various industrial segments.

The research group is part of the Materials and Nanotechnology department at SINTEF Industry. Materials technology, including nanotechnology, is of paramount importance for solving the major challenges in our global society, and forms the basis for new opportunities in both existing and new businesses. The department develops generic material knowledge at a high international level for a broad market. We assist our customers in developing new or improved products based on our strong expertise in structural and functional materials. Through combination with other relevant expertise in SINTEF, we contribute to the development of sustainable value chains in the context of a circular economy.

Tasks will include:

 • You will take part in projects that study the impact of hydrogen on primarily metals. You will have a particular responsibility for the development and use of numerical tools describing the uptake and transport of hydrogen in the material, and how  hydrogen affects the resistance to cracks and fracture.
 • You will also take part in projects on fracture mechanics and fatigue without the influence of hydrogen.
 • You will contribute to further develop our use of both commercial and proprietary (Julia based) software for finite element analyses.
 • Planning of R&D projects, including customer contact and preparation of project proposals and applications.

Required competence:

 • PhD with a focus on fracture mechanics and/or fatigue, with documented contributions on the development and use of numerical tools.
 • Specific experience on research on PhD/PostDoc-level regarding hydrogen embrittlement will be an particular advantage.
 • Skills on physical metallurgy will be an advantage.
 • Good presentation skills in Norwegian and English. If you do not speak Norwegian, you are expected to learn the language

We look for candidates:

 • With ambitions and enthusiasm for further development of your professional competence.
 • With energy and capacity to deliver results and meet customer expectations.
 • With cooperative skills and a constructive fundamental attitude.

We offer:

 • A job in one of Europe's leading research institutions, with societal impact.
 • Motivating tasks in an international, dynamic, and motivating working environment.
 • Great opportunities for professional and personal development in an organisation which appreciates personal accountability and initiative.
 • Participation in innovative national and international projects in close cooperation with industry.
 • Collaboration with academic staff and students at universities and university colleges.
 • Flexible working hours, good pension and insurance schemes, good welfare schemes and competitive pay.

The place of work is Trondheim.

Contact Senior Research Scientist Vigdis Olden or Research Manager Ragnar Fagerberg if you have any questions about the position.

 

Forsker/Seniorforsker - Hydrogensprøhet

Interessen for hydrogen vokser, og vi er opptatt av å finne gode løsninger for sikker transport og bruk av denne energibæreren. For å ivareta sikkerheten, trenger vi kunnskap om hvordan hydrogen påvirker materialer. Derfor søker vi etter deg som har interesse for metalliske materialer og hvordan de blir påvirket av hydrogen.

Forskningsgruppen Materialers Integritet og Sveising holder til på Gløshaugen i Trondheim og består for tiden av 25 høyt kvalifiserte medarbeidere med spisskompetanser innen hydrogensprøhet, bruddmekanikk, utmatting og sveising. Vi har en omfattende forskningsvirksomhet som blant annet favner materialprøving i ulike miljøer og numerisk simulering av mekanisk respons. I laboratoriene våre induseres hydrogen tradisjonelt elektrokjemisk, men i 2022 installerer vi også utstyr for testing av mekaniske egenskaper i hydrogengass under høyt trykk og høy temperatur. Vi gjør også testing under andre miljørbetingelser. Prosjektene våre strekker seg fra mindre skadeundersøkelser til forskningsprosjekter med flere års varighet. I disse prosjektene bidrar vi til det grønne skiftet innen flere bransjer.

Forskningsgruppen er en del av avdelingen Materialer og nanoteknologi i SINTEF Industri. Materialteknologi inkludert nanoteknologi er av avgjørende betydning for å løse de store utfordringene i vårt globale samfunn, og danner grunnlaget for nye forretningsmuligheter i både eksisterende og nytt næringsliv. Avdelingen utvikler generisk materialkunnskap på høyt internasjonalt nivå for et bredt marked. Vi bistår våre kunder med å utvikle nye eller forbedrede produkter basert på vår sterke kompetanse innen strukturelle og funksjonelle materialer. Gjennom kombinasjon med annen relevant kompetanse i SINTEF bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i kontekst av en sirkulær økonomi.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil ta del i prosjekter som studerer hydrogenpåvirkning av primært metalliske materialer. Du vil særlig få ansvar for utvikling og bruk av numeriske verktøy som beskriver opptak og transport av hydrogen i metaller og hvordan det påvirker motstand mot sprekker og brudd.
 • Du vil også ta del i prosjekter innen bruddmekanikk og utmatting uten påvirkning av hydrogen.
 • Du vil bidra til å videreutvikle vår bruk av kommersiell og egenutviklet (Julia-basert) programvare for FEM-analyser.
 • Planlegging av forsknings- og utviklingsprosjekter, deriblant kundekontakt og utvikling av prosjektsøknader.

Faglige kvalifikasjoner for stillingen:

 • PhD med fordypning innen bruddmekanikk og/eller utmatting og dokumentert utvikling og bruk av numeriske verktøy.
 • Erfaring fra forskningsarbeider på PhD/PostDoc-nivå innen hydrogeneffekter av metalliske materialer vil være spesielt fordelaktig.
 • Kunnskap innen fysikalsk metallurgi vil være fordelaktig.
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk. Hvis du ikke behersker norsk, forventes det at du lærer språket.

Vi ser etter deg som :

 • Har ambisjoner, og møter utfordringer med entusiasme for å videreutvikle din egen profesjonelle kompetansebase.
 • Har energi og kapasitet til å levere resultater og møte kundeforventninger.
 • Er relasjons- og samarbeidsorientert med positiv og konstruktiv grunnholdning.

Vi tilbyr:

 • En jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner med stor samfunnsmessig betydning.
 • Motiverende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø.
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt.
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industrien.
 • Samarbeid med vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

Arbeidssted er Trondheim.

Kontakt Seniorforsker Vigdis Olden eller Forskningsleder Ragnar Fagerberg hvis du har spørsmål om stillingen.

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.